ประกาศรับสมัครบุคลากรเพื่อคัดเลือกเป็นบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งยามรักษาความปลอดภัย

ด้วยโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว จำนวน  ๑  อัตรา โดยมีคุณสมบัติแนบท้ายประกาศตามตำแหน่ง ดังต่อไปนี้

๑. ยามรักษาความปลอดภัย                                     จำนวน  ๑  อัตรา

๑. หลักฐานในการสมัคร

๑.๑ ใบแสดงผลการเรียน / วุฒิการศึกษา

๑.๒ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง  จำนวน  ๑  ชุด

๑.๓ สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง  จำนวน  ๑  ชุด

๑.๔ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกหรือแว่นตาดำ ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๒ รูป ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน

๑.๕ ใบรับรองแพทย์

๒. กำหนดการรับสมัครและสถานที่รับสมัคร

รับสมัครตั้งแต่วันที่  ๑๐-๒๑  มกราคม  ๒๕๖๕  ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐-๑๕.๐๐ น. ทุกวัน (เว้นวันหยุดราชการ) ณ ห้องกลุ่มบริหาร    งานบุคคล  โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย

 ๓. กำหนดวันทำการทดสอบและสัมภาษณ์ และสถานที่คัดเลือก

วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๕  เวลา ๐๙.๐๐ น.  ทดสอบภาคปฏิบัติและสัมภาษณ์ ณ ห้องประชุมกลุ่มบริหารงานบุคคล  โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย

๔. ประกาศผลการสอบคัดเลือก

วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๕  เวลา ๐๙.๐๐ น.  ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์หน้าศูนย์กีฬา ๖๐ ปี

๕. รายงานตัว

วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕  เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป (เวลาราชการ) ณ ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล

๖. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อ ๐๒ – ๐๓๔๙๗๕๕  ต่อ ๙๑๒ (กลุ่มบริหารงานบุคคล)

๗. วันเริ่มปฏิบัติงาน

          ระยะเวลาในการจ้างและปฏิบัติงานตั้งแต่ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕  สิ้นสุดวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

ตามรายละเอียดดังแนบ

https://drive.google.com/file/d/1Ma9AiU1QBoHAsFEnBzNpBm1ZO86ROSdu/view?usp=sharing