ข้อมูลทั่วไป

♦ ข้อมูลพื้นฐาน

โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เนื้อที่ 34 ไร่ เขตพื้นที่บริการแขวงคลองถนน แขวงสายไหม เขตสายไหม และแขวงอนุสาวรีย์ หมู่ 3, 7 และ 8 เขตบางเขน (เดิม) จำนวนนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 3,863 คน โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ก่อตั้งเมื่อวันที่ 18 กันยายน พ.ศ.2490 ณ บริเวณกองบิน 6โดยพลอากาศโท หลวงเทวฤทธิ์ พันลึก (กาพย์ ทัตตานนท์) อดีตผู้บัญชาการทหารอากาศคนที่ 3 เพื่อให้เป็นสถานศึกษาเล่าเรียนของบุตรหลานข้าราชการและคนงานของกองทัพอากาศ ตลอดจนบุตรหลานของประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียง เป็นโรงเรียนสหศึกษา เปิดเรียนตั้งแต่ 18 กันยายน พ.ศ.2490 ตั้งอยู่บริเวณกองบินน้อยที่ 6 เปิดเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 98 คน ครู 6 คน

โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ตั้งอยู่เลขที่ 171/3151 แขวงคลองถนน เขตสายไหม จังหวัดกรุงเทพฯ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 โทรศัพท์ 0-2034-9755

♦ ประวัติผู้ก่อตั้งโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย

พลอากาศโทหลวงเทวฤทธิ์พันลึก

พลอากาศโท หลวงเทวฤทธิ์พันลึก นามเดิม กาพย์ ทัตตานนท์ เกิดวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2437 ที่บ้าน ดอนพุดซา ตำบลดอนพุดซา อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม เป็นบุตรนายกอน นางกี้ ทัตตานนท์ พลอากาศโทหลวงเทวฤทธิ์พันลึก สมรสกับ คุณหญิงชิดเชื้อ ทัตตานนท์ มีบุตรธิดา คือ นางเกื้อ จินายน, พลตำรวจโท อังกูร ทัตตานนท์, นายจงกล ทัตตานนท์, พลอากาศเอก ชากร ทัตตานนท์, นายบังอร ตั้งมั่น (บุตรบุญธรรม)

ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2453 จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอุดมวิทยายน
พ.ศ. 2454 – 2456 เข้าเป็นนักเรียนนายร้อยทหารบก
พ.ศ. 2479 ศึกษาในโรงเรียนเสนาธิการทหารบก

ประวัติและผลงาน
28 เมษายน 2457 ได้รับพระราชทานยศนายร้อยตรี
1 ตุลาคม 2462 ประจำกรมอากาศยานทหารบก
26 ธันวาคม 2464 ได้เหรียญครั้วเดอแกร์ของฝรั่งเศส
5 พฤษภาคม 2467 ได้รับพระราชทานยศนายร้อยเอก
19 มิถุนายน 2472 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เป็นหลวงเทวฤทธิ์พันลึก ศักดินา 800
14 พฤษภาคม 2473 ได้รับพระราชทานยศนายพันตรี
1 ตุลาคม 2476 เป็นผู้บังคับการกองบินน้อยที่ 1
1 เมษายน 2479 ได้รับพระราชทานยศนายพันโท
28 กันยายน 2482 เป็นราชองครักษ์เวร
1 เมษายน 2483 ได้รับพระราชทานยศนาวาอากาศเอก
16 ตุลาคม 2483 เป็นเสนาธิการทหารอากาศ
5 เมษายน 2484 เป็นรองผู้บัญชาการทหารอากาศ
11 กรกฎาคม 2485 ได้รับพระราชทานยศเป็นพลอากาศตรี
7 เมษายน 2486 เป็นผู้บัญชาการทหารอากาศ
21 กันยายน 2486 เป็นรัฐมนตรี (ในคณะรัฐบาล จอมพล ป. พิบูลสงคราม)
1 กรกฎาคม 2487 ได้รับพระราชทานยศเป็นพลอากาศโท
5 กันยายน 2487 เป็นรัฐมนตรี (ในคณะรัฐบาล นายควง อภัยวงศ์)
1 กันยายน 2488 เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม (ในคณะรัฐบาล นายทวี บุญเกตุ)
8 ธันวาคม 2488 เป็นราชองครักษ์พิเศษ
18 กันยายน 2490 ได้ก่อตั้งโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย และเปิดทำการเรียนการสอน
5 ธันวาคม 2491 ได้รับพระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสูงสุด ประถมาภรณ์ ช้างเผือก
15 พฤษภาคม 2493 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ให้เป็นสมาชิกวุฒิสภา
1 มกราคม 2494 เป็นนายทหารนอกราชการ สังกัด สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
20 สิงหาคม 2500 มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯให้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรประเภท 2

♦ ทำเนียบผู้บริหาร

ตั้งแต่ก่อตั้งจนถึงโอนโรงเรียนเป็นของกรมสามัญศึกษา
พ.ศ. 2490 ขุนอักษรสิทธิ์
พ.ศ. 2493 นายท้วน แก้วกร
พ.ศ. 2494 นายประสิทธิ์ พิมล
พ.ศ. 2495 เรืออากาศตรีสุชาติ งามถิ่น
พ.ศ. 2496 เรืออากาศเอกณรงค์ ศรเกษตริน

เปลี่ยนฐานะเจ้าของโรงเรียนจากเอกชนตามกฎหมายมาเป็นของกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
พ.ศ. 2499 เรืออากาศเอกณรงค์ ศรเกษตริน (สมัยที่ 2)
พ.ศ. 2504 นาวาอากาศตรีพิมล จักรทอง
พ.ศ. 2508 นาวาอากาศตรีสนิท นามเรืองศรี
พ.ศ. 2514 นาวาอากาศโทพรหม ไชยลาภ
พ.ศ. 2517 นางสุนันท์ อยู่คงดี
พ.ศ. 2518 นาวาอากาศโทสำเนียง อินทรสุวรรณ
พ.ศ. 2520 นาวาอากาศเอกปกรณ์ เติมทอง

โอนโรงเรียนเป็นการเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

                       

                      พ.ศ. 2521 นายดุสิต พุนพอน                           พ.ศ. 2521 นายประทีป สุขวารี                            พ.ศ. 2524 นายสมชาย นพเจริญกุล

                        

              พ.ศ. 2524 นายไพบูลย์ ภู่พงษ์พันธ์                           พ.ศ. 2527 นายเทพ เที่ยงตรง                                      พ.ศ. 2530 นายอนันต์ บุญส่ง

                                  

                 พ.ศ. 2534 นายสมพงษ์ รุจิรวรรธน์                           พ.ศ. 2535 นายสนิทพงศ์ นวลมณี                      พ.ศ. 2539 นายวิวัฒน์ พวงมะลิต

                                          

                 พ.ศ. 2542 นายอุดร บุญถาวร                                  พ.ศ. 2544 นางลัดดา พร้อมมูล                                 พ.ศ. 2547 ดร.เกษม สดงาม

                                           

             พ.ศ. 2551 นายเฉลิมชัย จันทรมิตรี                                   พ.ศ. 2556 นายวิสิทธิ์ ใจเถิง                          พ.ศ. 2561-ปัจจุบัน นางสุมนา  ธิกุลวงษ์