ประเมิน ก.ต.ป.น. ปี 2565

การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา

ภาคเรียนที่ 1/2565

ลำดับ

การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา

ผลการดำเนินงาน

เอกสารอ้างอิง

หมายเหตุ

1

การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นสมรรถนะและการจัดการศึกษาเพื่อการมีงาน

2

การพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุกและการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง

3

การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมการจัดเรียนรู้ ทั้ง Onsite และ Online

4

การพัฒนาระบบการนิเทศภายในโรงเรียนทั้ง Onsite และ Online

5

การส่งเสริมระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง

6

การวัดและประเมินผลของโรงเรียน

7

การส่งเสริมโรงเรียนเป็นโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

8

การพัฒนาครู/ผู้บริหารด้าน Digital Literacy และ English Literacy

9

โรงเรียนคุณธรรม

10

การนิเทศกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 

ภาพการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน