รับสมัครนักเรียน ม.1,4 ปี 66 Online

แนวปฏิบัติการรับนักเรียน

ขั้นตอนการรับสมัครนักเรียน

ขั้นตอนที่ 1 แจ้งความจำนง ห้องเรียนปกติ วันที่ 1-15 มี.ค. 66 –Click

ขั้นตอนที่ 2 ส่งเอกสารการสมัคร ห้องเรียนปกติ วันที่ 11-15 มี.ค. 66 –Click

เอกสารในการรับสมัคร ม.1

 1. ใบแจ้งความจำนงสมัครเข้าเรียน โดยเข้าเว็บไซต์ https://rw.sch.cloud/_rub_student/
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน ของนักเรียน บิดา มารดา เจ้าบ้านหรือเจ้าของบ้าน
 3. สำเนาหลักฐานการจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ปพ.1) หรือเทียบเท่า หรือหลักฐานที่แสดงว่ากำลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 (ใบรับรองการเป็นนักเรียน)
 4. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก แต่งเครื่องแบบนักเรียนโรงเรียนเดิม ขนาด 1 นิ้ว หรือ 1.5 นิ้ว จำนวน 3 รูป
 5. สำเนาหนังสือรับรองผลการเรียนเฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5 หรือเอกสารแสดงผลการเรียนเฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษ ฉบับจริง (เฉพาะห้องเรียนพิเศษ English Program)
 6. สำเนาหนังสือรับรองว่านักเรียนไม่เป็นโรคตาบอดสี (เฉพาะห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เตรียมทหาร) โดยรับรองจากโรงพยาบาล/คลินิกเฉพาะทาง
 7. สำเนาหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น การเปลี่ยนชื่อ สกุล หรือเอกสารตามที่โรงเรียนกำหนด

เอกสารในการรับสมัคร ม.4

 1. ใบแจ้งความจำนงสมัครเข้าเรียน โดยเข้าเว็บไซต์ https://rw.sch.cloud/_rub_student/
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน ของนักเรียน บิดา มารดา เจ้าบ้านหรือเจ้าของบ้าน
 3. สำเนาหลักฐานการจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ปพ.1) หรือเทียบเท่า หรือหลักฐานที่แสดงว่ากำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 (ใบรับรองการเป็นนักเรียน)
 4. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก แต่งเครื่องแบบนักเรียนโรงเรียนเดิม ขนาด 1 นิ้ว หรือ 1.5 นิ้ว จำนวน 3 รูป
 5. สำเนาหนังสือรับรองผลการเรียนเฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 (5 ภาคเรียน) หรือเอกสารแสดงผลการเรียนเฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษ (เฉพาะห้องเรียนพิเศษ International Program)
 6. สำเนาหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น การเปลี่ยนชื่อ สกุล หรือเอกสารตามที่โรงเรียนกำหนด

ปฏิทินการรับสมัครนักเรียน

ประเภทห้องเรียน

การรับสมัคร ม.4 ห้องเรียนปกติ

แผนการเรียนและจำนวนที่รับในแต่ละแผนการเรียน รอสรุปข้อมูลการรับ ม.3 เดิม วันที่ 11 มี.ค. 66 และจะประกาศจำนวนที่รับเพิ่มในเว็บไซต์ของโรงเรียน ในวันที่ 12 มี.ค. 66

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ผ่าน line official : @rittiya หรือ โทร 0-2034-9755 ต่อ 121-123