การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 : ข้อมูลพื้นฐาน

     1. ข้อมูลพื้นฐาน

          O1- โครงสร้างหน่วยงาน

          O2- ข้อมูลผู้บริหาร

          O3- อำนาจหน้าที่

          O4- แผนยุทธศาสตร์ หรือ แผนพัฒนาสถานศึกษา

          O5- ข้อมูลการติดต่อ

          O6- กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

     2. การประชาสัมพันธ์

          O7- ข่าวประชาสัมพันธ์

                 – งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย

                 – ข่าวประชาสัมพันธ์

                 – ภาพกิจกรรม

     3. การประชาสัมพันธ์

          O8- Q&A

                 – งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย

                 – ข้อมูลการติดต่อ

          O9- Social Network

                 – งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย

                 – Line Add : @Rittiya

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 : การบริการงาน

     1.  การดำเนินงาน

          O10- แผนดำเนินงานประจำปี

          O11- รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน

          O12- รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

     2. การปฏิบัติงาน

          O13- คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

                 – กลุ่มบริหารวิชาการ

                 – กลุ่มบริหารงบประมาณ

                 – กลุ่มบริหารงานบุคคล

                 – กลุ่มบริหารทั่วไป

     3. การให้บริการ

          O14- คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

          O15- ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

          O16- รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

          O17- E–Service

                – ระบบอาจารย์ประจำวิชา

                – ระบบบันทึกการจัดการเรียนการสอน

                – ระบบลงทะเบียนวิชาเลือก

                – ระบบลงทะเบียนกิจกรรม

                – ระบบตรวจสอบข้อมูลนักเรียน

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 : การบริหารเงินงบประมาณ

     1. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

          O18- แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

          O19- รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน

          O20- รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

     2. การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

          O21- แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

          O22- ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

          O23- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

          O24- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 : การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

     1. การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

          O25- นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

          O26- การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

          O27- หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

          O28- รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 : การส่งเสริมความโปร่งใส

     1. การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

          O29- แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

          O30- ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

          O31- ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

     2. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

          O32- ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

          O33- การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 : การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

     1. เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

          O34- เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

          O35- การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

     2. การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

          O36- การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

          O37- การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

     3. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

          O38- การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

     4. แผนป้องกันการทุจริต

          O39- แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

          O40- รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน

          O41- รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 : มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

     1. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

          O42- มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

          O43- การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน