รับสมัครนักเรียน ม.1,4 ปี 67

แนวปฏิบัติการรับนักเรียน

เขตพื้นที่บริการโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย

นักเรียนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในพื้นที่บริการของโรงเรียน อย่างน้อย 2 ปี นับถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2567 พื้นที่บริการของโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย คือ

กรุงเทพมหานคร

 • เขตสายไหม แขวงสายไหม และแขวงคลองถนน
 • เขตบางเขน แขวงอนุสาวรีย์ (หมู่ 7, 8 และหมู่ 3 เฉพาะด้านเหนือถนนรามอินทรา) และต้องอาศัยอยู่จริงกับบิดา มารดา หรือ ผู้ปกครองตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 ที่เป็นเจ้าบ้านหรือเจ้าของบ้าน          
 • การพิจารณานักเรียนในเขตพื้นที่บริการใช้ในการคัดเลือกเข้าเรียนเฉพาะชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนปกติ

*รูปภาพเป็นการประมาณการเขตพั้นที่บริการ

ขั้นตอนการสมัคร

แจ้งความจำนง

 • ห้องเรียนพิเศษ วันที่ 7-14 ก.พ. 67 –Click
 • ห้องเรียนปกติ วันที่ 4-13 มี.ค. 67 –Click

เอกสารในการรับสมัคร ม.1

 1. ใบแจ้งความจำนงสมัครเข้าเรียน
 2. ทะเบียนบ้าน ของนักเรียน บิดา มารดา เจ้าบ้านหรือเจ้าของบ้าน ฉบับจริง (เฉพาะห้องเรียนปกติ)
 3. หลักฐานการจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ปพ.1) หรือเทียบเท่า หรือหลักฐานที่แสดงว่ากำลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566 (ใบรับรองการเป็นนักเรียน)
 4. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก แต่งเครื่องแบบนักเรียนโรงเรียนเดิม ขนาด 1 นิ้ว หรือ 1.5 นิ้วจำนวน 3 รูป
 5. หนังสือรับรองว่านักเรียนไม่เป็นโรคตาบอดสี (เฉพาะห้องเรียนพิเศษ Cadet)
 6. หนังสือรับรองผลการเรียนเฉลี่ยชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5 ทุกลุ่มสาระการเรียนรู้ไม่ต่ำกว่า 2.75 และมีผลการเรียนเฉลี่ยชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5 ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ไม่ต่ำกว่า 3.00 (เฉพาะห้องเรียนพิเศษ Gifted / Cadet / Stem)
 7. หนังสือรับรองผลการเรียนเฉลี่ยรวมชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5 ทุกลุ่มสาระการเรียนรู้ไม่ต่ำกว่า 2.50 และมีผลการเรียนเฉลี่ยชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) ไม่ต่ำกว่า 3.00 (เฉพาะห้องเรียนพิเศษ English Program)
 8. สำเนาหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น การเปลี่ยนชื่อ สกุล หรือเอกสารตามที่โรงเรียนกำหนด

*ปพ.1 ป.4-5 สามารถใช้แทนเอกสาร ข้อ 3,6,7 ได้

เอกสารในการรับสมัคร ม.4

 1. ใบแจ้งความจำนงสมัครเข้าเรียน
 2. ทะเบียนบ้าน ของนักเรียน บิดา มารดา เจ้าบ้านหรือเจ้าของบ้าน ฉบับจริง (เฉพาะห้องเรียนปกติ)
 3. หลักฐานการจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ปพ.1) หรือเทียบเท่า หรือหลักฐานที่แสดงว่ากำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566 (ใบรับรองการเป็นนักเรียน)
 4. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก แต่งเครื่องแบบนักเรียนโรงเรียนเดิม ขนาด 1 นิ้ว หรือ 1.5 นิ้ว จำนวน 3 รูป
 5. หนังสือรับรองผลการเรียนเฉลี่ยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 (5 ภาคเรียน) ทุกลุ่มสาระการเรียนรู้ ไม่ต่ำกว่า 2.75 และมีผลการเรียนเฉลี่ยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 (5 ภาคเรียน) ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 3.00 (เฉพาะห้องเรียนพิเศษ Gifted)
 6. หนังสือรับรองผลการเรียนเฉลี่ยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 (5 ภาคเรียน) ทุกลุ่มสาระการเรียนรู้ไม่ต่ำกว่า 2.50 และมีผลการเรียนเฉลี่ยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 (5 ภาคเรียน) กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) ไม่ต่ำกว่า 3.00 (เฉพาะห้องเรียนพิเศษ International Program)
 7. สำเนาหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น การเปลี่ยนชื่อ สกุล หรือเอกสารตามที่โรงเรียนกำหนด

*ปพ.1 ม.1-3 (5 ภาคเรียน) ใช้แทนเอกสาร ข้อ 3,5,6 ได้

ปฏิทินการรับสมัครนักเรียน

แผนการรับนักเรียน

*ม.4 ประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป เป็นจำนวนประมาณการจากปี 2566*

รายละเอียดการสอบความสามารถพิเศษ ม.1

ความสามารถพิเศษ                                      จำนวน   20 คน

ด้านกีฬา   เทเบิลเทนนิส 3 คน กรีฑา 3 คน ยูยิตสู/เทควันโด 4 คน

ด้านศิลปะ นาฏศิลป์ไทย 4 คน ดนตรีไทย 2 คน  ดนตรีสากล 2 คน ทัศนศิลป์ 2 คน

 • ดนตรีไทย –Click
 • ดนตรีสากล –Click
 • นาฎศิลป์ไทย –Click
 • ทัศนศิลป์ –Click
 • ด้านกีฬา –Click

ตารางสอบ ม.1 ห้องเรียนพิเศษ

การสอบปฏิบัติ STEM

 • ความรู้พื้นฐานโปรแกรม Microbit
 • การดำเนินการใน Microsoft Office
 • การชั่ง วัด ตวง สาร
 • วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น
 • การจัดการพื้นที่

ตารางสอบ ม.4 ห้องเรียนพิเศษ

ตารางสอบ ม.1,4 ห้องเรียนปกติ

สิ่งที่ต้องเตรียมในวันสอบ

 1. ปากกาหมึกสีน้ำเงินหรือดำ
 2. ดินสอ 2B   
 3. ยางลบดินสอ 
 4. บัตรประจำตัวผู้สมัครสอบ
 5. แต่งชุดนักเรียนโรงเรียนเดิม     

หมายเหตุ กรณีที่บัตรประจำตัวผู้สมัครสอบหาย/พิมพ์บัตรประจำตัวผู้สมัครไม่ได้ ให้ใช้บัตรประจำตัวนักเรียน หรือบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่มีรูปถ่ายที่ทางราชการออกให้

ข้อปฏิบัติการเตรียมตัวเข้าสอบและการเข้าสอบ

1. นักเรียนต้องแต่งกายด้วยเครื่องแบบนักเรียนให้ถูกต้องตามระเบียบ

2. ผู้เข้าสอบควรมาถึงสนามสอบก่อนเวลา 07.45 น.

3. ห้ามเข้าห้องสอบก่อนได้รับอนุญาต

4. ไม่อนุญาตให้นำเอกสารแบบเรียน เครื่องคำนวณ ทุกชนิดเข้าห้องสอบ

5. ผู้ที่มาช้าหลังจากลงมือสอบแล้ว 30 นาทีจะไม่ได้รับอนุญาตให้สอบ เว้นแต่มีเหตุจำเป็น ให้อยู่ในดุลยพินิจของประธานดำเนินการสอบพิจารณาอนุญาต

6. อนุญาตให้นักเรียนออกจากห้องสอบได้ เมื่อเวลาผ่านไป 120 นาที

7. อนุญาตให้นักเรียนนำเครื่องมือสื่อสาร(มือถือ)/นาฬิกาสมาร์ทวอทช์ นำเข้าห้องสอบได้ โดยต้องปิดเครื่องและวางไว้ใต้ที่นั่งสอบ

8. เมื่อมีการทุจริตหรือร่วมทุจริตในการสอบ หรือ เจตนาเปิดโอกาสให้นักเรียนที่เข้าสอบด้วยกันคัดลอกคำตอบข้อสอบ นักเรียนที่ทุจริตต้องยุติการสอบทันที และถือว่าผลการสอบเป็นโมฆะ

9. ห้ามทำการคัดลอกหรือนำแบบทดสอบ กระดาษทด และกระดาษคำตอบออกจากห้องสอบ

10. ปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการสอบและคำสั่งของกรรมการคุมสอบการสอบอย่างเคร่งครัด

ประเภทห้องเรียน

แนะนำโครงการห้องเรียนพิเศษ

ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ (Gifted)

เป็นหลักสูตรที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนในทุก ๆ ด้านเพื่อพัฒนาด้านความรู้ ทักษะ และเจตคติทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ระดับสูง

จัดการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ประกอบไปด้วย วิชาเคมีเพื่อความเป็นเลิศ ฟิสิกส์เพื่อความเป็นเลิศ ชีววิทยาเพื่อความเป็นเลิศ คณิตศาสตร์เพื่อความเป็นเลิศ และภาษาอังกฤษเป็นเลิศ

การจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 จะมีการเพิ่มทักษะการปฏิบัติให้กับผู้เรียน โดยคณะวิทยากรผู้มากด้วยประสบการณ์จากมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ

ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ (STEM)

จัดตั้งขึ้น เพื่อส่งเสริมและยกศักยภาพของนักเรียน ก้าวสู่การเป็นนักคิด นักประดิษฐ์ นักสร้างสรรค์และนักปฏิบัติ ที่คำนึงถึงบริบทของสังคม วัฒนธรรม ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

👩‍🏫 การจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ประกอบไปด้วยวิชาวิทยาศาสตร์และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ , การใช้พัฒนาและสร้างสรรค์เทคโนโลยี (การเขียนโปรแกรมและการสร้างหุ่นยนต์) , พื้นฐานวิศวกรรมและการออกแบบเชิงวิศวกรรม และคณิตศาสตร์และกระบวนการทางคณิตศาสตร์
💻 หลักสูตรถูกปรับให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของโครงการ โดยการลดเวลาเรียนภาคทฤษฎีลง และมุ่งเน้นเพิ่มรายวิชาที่นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติมากขึ้น อาทิเช่น การใช้ความรู้วิทยาศาสตร์ในการสร้างรถแข่งเครื่องบิน และกลไกของเล่น ของใช้, การฝึกทักษะทางวิศวกรรมทั้ง การออกแบบ การเขียนแบบ งานไม้ งานโลหะงานไฟฟ้า, การเรียนรู้เทคโนโลยีผ่านการเขียนโค้ด การออกแบบโปรแกรม และการใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ การใช้คณิตศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาการขนส่ง การก่อสร้าง การทำนาย และการวิเคราะห์ข้อมูล

ห้องเรียนพิเศษนานาชาติ (International Program) เอกภาษาจีน

เปิดทำการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค (Education Hub) มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนานักเรียนไทยให้มีความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก และเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ปกครองที่ต้องการส่งเสริมความรู้ด้านภาษาให้กับนักเรียน ผ่านการเรียนการสอนแบบ Active Learning มุ่งเน้นให้นักเรียนในได้ฝึกปฏิบัติจริง💁‍♂️มีการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยเจ้าของภาษา จะทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้สำเนียงที่ถูกต้อง รวมถึงการออกเสียงที่ถูกหลักไวยากรณ์ทั้งทางด้านภาษาอังกฤษและภาษาจีน ผู้เรียนได้ฝึกทักษะทางด้านการพูด การอ่าน การเขียน ฝึกความกล้าในการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน ✅การสอนเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์และมีส่วนร่วมในการเรียนสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้ เมื่อผู้เรียนเรียนจบหลักสูตร ผู้เรียนสามารถนำความรู้และทักษะไปต่อยอดด้านเกี่ยวกับภาษา และผู้เรียนสามารถค้นพบตนเองและเลือกเรียนต่อในด้านที่ตนเองถนัดและสนใจต่อไปได้

ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ (CADET)

 • โครงการห้องเรียนเตรียมทหาร เป็นโครงการที่จัดตั้งขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมให้นักเรียนที่มีความใฝ่ฝันและตั้งใจจะเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนเตรียมทหาร
 • เน้นการฝึกฝนทั้งด้านวิชาการ ร่างกาย และจิตใจ เพื่อให้นักเรียนมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ที่โรงเรียนเตรียมทหารกำหนด

ห้องเรียนพิเศษ English Program (EP)

 • โครงการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ English Program เป็นโครงการที่มุ่งเน้นในการพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางด้านภาษาอังกฤษ โดยใช้หลักสูตรแกนกลางสถานศึกษาขั้นศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ที่มีความเป็นมาตรฐานสากล มีการจัดการเรียนการสอนโดยครูชาวต่างชาติเป็นภาษาอังกฤษ ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สุขศึกษา คอมพิวเตอร์ และภาษาอังกฤษ
 • นักเรียนที่เรียนจบหลักสูตร English Program มีผลการทดสอบวัดระดับ CEFR ในระดับ B1 ขึ้นไปทุกคน นักเรียนสามารถนำความรู้และทักษะไปต่อยอดด้านเกี่ยวกับภาษา และผู้เรียนสามารถค้นพบตนเองและเลือกเรียนต่อในด้านที่ตนเองถนัดและสนใจต่อไปได้