หน้าแรก

ข่าวประชาสัมพันธ์

บริการข้อมูลสำหรับนักเรียน

ระบบตรวจสอบผลการเรียน

สำหรับตรวจสอบผลการเรียน
ผลการประเมินและประวัตินักเรียน

ระบบลงทะเบียนวิชาเลือก

สำหรับลงทะเบัยนวิชาเลือกเสรี กลุ่มวิชา
การงานอาชีพ/ศิลปะ/ภาษา

ระบบลงทะเบียนกิจกรรม

สำหรับลงทะเบียนวิชาชุมนุม
ระดับชั้น ม.ต้น/ม.ปลาย

ขอใบรับรองนักเรียน

สำหรับนักเรียนขอใบรับรอบ ปพ.1 ปพ.7
ผ่านระบบ online

ใบ PayIn ค่าเทอม

สำหรับนักเรียนพิมพ์/จ่ายเงินค่าเทอม
ผ่าน QR-Code หรือธนาคาร

ระบบ RW E-Learning

สำหรับเรียน/ทบทวนเนื้อหาในการเรียน
เฉพาะรายวิชาที่มีในระบบ

พิมพ์ใบรับรอง

สำหรับพิมพ์ใบรอง ณ ห้องวิชาการ
ไม่ต้องเขียนคำร้อง

เรียนเสริมเพิ่มปัญญา

ลงเวลาเรียนและตรวจสอบการมาเรียน

บริการข้อมูลสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา

ระบบ RW E-Learning

สำหรับจัดทำบทเรียน online
โดยใช้ Moodle

ระบบอาจารย์ประจำวิชา

สำหรับบันทึกกระบวนการการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผล

ระบบบันทึกการจัดการสอน

สำหรับครูผู้บันทึกข้อมูลการจัดการเรียนการสอนในแต่ละคาบสอน

ระบบบันทึกข้อมูลสารสนเทศ

สำหรับบันทึกการจัดทำข้อมูลสารสนเทศ
ของโรงเรียน

สรุปข้อมูลการสอน

รายงานข้อมูลการบันทึกการจัดการเรียน
การสอน

สรุปการบันทึกข้อมูล(รายครู)

รายการการข้อมูลข้อมูลสารสนเทศที่ครูผู้สอนบันทึกผ่านระบบสารสนเทศ

My office

สำหรับ รับ-ส่ง หนังสือราชการภายใน

Download

สำหรับ Download เอกสารต่างๆ

รอบรั้วฤทธิยะ

ฤทธิยะสาร

จัดซื้อจัดจ้าง

รับสมัครงาน

ลูกฤทธิยะ

โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย

เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ คู่คุณธรรม สร้างเสริมพหุปัญญา
พัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

171/3151 ถนนพหลโยธิน แขวงคลองถนน เขตสายไหม
กรุงเทพมหานคร 10220

admin@rittiya.ac.th
02-034-9755