ข่าวประชาสัมพันธ์

บริการข้อมูลสำหรับนักเรียน

ระบบตรวจสอบผลการเรียน

สำหรับตรวจสอบผลการเรียน
ผลการประเมินและประวัตินักเรียน

ระบบลงทะเบียนวิชาเลือก

สำหรับลงทะเบัยนวิชาเลือกเสรี กลุ่มวิชา
การงานอาชีพ/ศิลปะ/ภาษา

ระบบลงทะเบียนกิจกรรม

สำหรับลงทะเบียนวิชาชุมนุม
ระดับชั้น ม.ต้น/ม.ปลาย

ขอใบรับรองนักเรียน

สำหรับนักเรียนขอใบรับรอบ ปพ.1 ปพ.7
ผ่านระบบ online

ใบ PayIn ค่าเทอม

สำหรับนักเรียนพิมพ์/จ่ายเงินค่าเทอม
ผ่าน QR-Code หรือธนาคาร

ระบบ RW E-Learning

สำหรับเรียน/ทบทวนเนื้อหาในการเรียน
เฉพาะรายวิชาที่มีในระบบ

กิจกรรมจิตอาสา

สำหรับให้นักเรียนส่ง
รายงานกิจกรรมจิตอาสา

คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง ปี 66

เป็นข้อมูลในด้านต่างๆ และเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนของนักเรียน

รอบรั้วฤทธิยะ

ฤทธิยะสาร

จัดซื้อจัดจ้าง

รับสมัครงาน

ลูกฤทธิยะ

แนวทางการศึกษาต่อ

โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย

เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ คู่คุณธรรม สร้างเสริมพหุปัญญา
พัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

171/3151 ถนนพหลโยธิน แขวงคลองถนน เขตสายไหม
กรุงเทพมหานคร 10220

02-034-9755