คณะผู้บริหาร

ดร. สุมนา ธิกุลวงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ดร.ศรประภา สิริภัทรวิช
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ
น.ส.รินดา ไชยโคตร
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
น.ส.อารีรัตน์ พูลเจริญ
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
นายนพดล อารมณ์รัตน์
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป