คณะผู้บริหาร

ดร. สุมนา ธิกุลวงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายปรินทร์ธรณ์  ชาโท
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป
นางสาวสิวาลัย  สวัสดิ์รักษา
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ
นายนพดล อารมณ์รัตน์
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
ดร.ศรประภา สิริภัทรวิช
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ