ตารางการเรียนเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียน ม.1,4 ปีการศึกษา 2566

กำหนดการเรียน วันที่ 24-28 เมษายน 2566 เวลา 08.30-14.20 น. เข้าแถว ณ ศูนย์กี่ฬา 60 ปี เวลา 07.30 น.

ตารางเรียน

สำหรับนักเรียน ม.1/3-1/17 และ ม.4/2-4/17

สำหรับห้องเรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลง

ห้องเรียน