รับรางวัล ชนะเลิศการประกวดวงดนตรีสากล รายการ SBAC MUSIC CHALLENGE 2023

โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ขอแสดงความยินดีกับลูกฤทธิยะคนเก่ง

– เด็กชายธัญพิสิษฐ์ อยู่นุช ม.1/13

– เด็กหญิงปาริตตาภา หล่อจีระชุณห์กุล ม.3/5

– นายภูมริณัฐถ์ บัวศรี ม.3/5

– นายอัครเดช ดุสิทธิ์ ม.3/5

– นายธนเดช พุ่มขจร ม.3/5

– เด็กชายพนพ จินตนา ม.3/6

ที่ได้รับรางวัล ชนะเลิศการประกวดวงดนตรีสากล รายการ SBAC MUSIC CHALLENGE 2023

ฝึกซ้มโดย … ครูวาทิน สินชู