รับสมัครคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ขับรถตู้

 

ประกาศโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ขับรถตู้โรงเรียน
กลุ่มบริหารประมาณ
– – – – – – – – – – – – – – – –
ด้วยโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ตู้โรงเรียน กลุ่มบริหารประมาณ (งานยานพาหนะ) กลุ่มบริหารงบประมาณ จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน เดือนละ 10,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. คุณสมบัติและหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้สมัคร
1.1 สัญชาติไทย อายุ 20 ปีขึ้นไป
1.2 จบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป
1.3 มีใบอนุญาตขับขี่รถบรรทุก และยังไม่หมดอายุ
1.4 หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น
1.7 ไม่เคยต้องโทษคดีอาญาถึงจำคุก หรือถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายมาก่อน เว้นแต่คดีความทำโดยประมาทหรือในความผิดลหุโทษและไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
1.8 รู้จักเส้นทางในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลเป็นอย่างดี
1.9 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียด รอบคอบ แม่นยำ
1.10 สามารถปฏิบัติหน้าที่ขับรถนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการได้
1.11 มีความประพฤติเรียบร้อย มีมนุษยสัมพันธ์ดี
1.12 สุขภาพ แข็งแรง สมบูรณ์

2. หลักฐานในการสมัคร
2.1 วุฒิการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป ตัวจริงพร้อมสำเนา 2 ฉบับ
2.2 ทะเบียนบ้านตัวจริง พร้อมสำเนา 2 ฉบับ
2.2 บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนา 2 ฉบับ
2.3 ใบอนุญาตขับขี่รถบรรทุก ยังไม่หมดอายุตัวจริงพร้อมสำเนา 2 ฉบับ
2.4 ใบรับรองแพทย์ที่สถานพยาบาลของรัฐบาลหรือเอกชนที่ได้รับอนุญาตให้ไม่เกิน 30 วัน
2.5 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกหรือแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
3. กำหนดการรับสมัครและสถานที่รับสมัคร
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2562 – 22 มีนาคม 2562
ระหว่างเวลา 09.00 – 15.00 น. ทุกวัน (เว้นวันหยุดราชการ)
ณ ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย

4. กำหนดวันทำการคัดเลือก และสถานที่คัดเลือก
วันที่ 26 มีนาคม 2562 (รายงานตัวเวลา 09.00 น.) ที่ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล
สอบภาคปฏิบัติและสัมภาษณ์ เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย

5. ประกาศผลการสอบคัดเลือก
วันที่ 28 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ป้ายประกาศหลังห้องประชาสัมพันธ์
และรายงานตัว ระหว่างเวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล

6. วันเริ่มปฏิบัติงาน
ระยะเวลาในการจ้างและปฏิบัติงานตั้งแต่ วันที่ 1 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563