การรายงานกิจกรรมจิตอาสา

ภาคเรียนที่ 1/67

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

ขั้นตอนการส่งจิตอาสา

1. กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มดังนี้

 • วัน เดือน ปี ที่ทำกิจกรรม   
 • ข้อมูลนักเรียน   
 • สถานที่บำเพ็ญประโยชน์   
 • บรรยายรายละเอียดการทำกิจกรรมเพื่อสังคม และสาธารณประโยชน์ (อย่างน้อย 5 บรรทัด)   
 • ความประทับใจในการทำกิจกรรม   
 • ชื่อผู้รับรองข้อมูล (เช่น ครูที่ปรึกษา หรือบุคคลอื่น ๆ ที่รับรองการทำจิตอาสาของนักเรียน)   
 • แนบไฟล์รูปภาพประกอบการทำกิจกรรม

2. ส่งภาพการทำกิจกรรมจิตอาสาให้ครูที่ปรึกษา โดยการสร้างอัลบั้มในกลุ่มของห้องเรียน

Link ส่งแบบฟอร์มส่งจิตอาสา

*** หมายเหตุ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ทำกิจกรรมส่งเดือนละ 1 ครั้ง รวม 3 ครั้ง (มิถุนายน , กรกฎาคม ,สิงหาคม)

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6

ขั้นตอนการส่งจิตอาสา

1. กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มดังนี้

 • วัน เดือน ปี ที่ทำกิจกรรม   
 • ข้อมูลนักเรียน   
 • แนบไฟล์แบบบันทึกกิจกรรมจิตอาสาทั้ง 3 ครั้ง 

2.  ส่งไฟล์แบบบันทึกกิจกรรมจิตอาสาทั้ง 3 ครั้ง ลงในกลุ่มห้องเรียนเพื่อให้ครูที่ปรึกษาทำการประเมินผลกิจกรรม (ผ/มผ.)

แบบฟอร์มการทำจิตอาสา

 • ไฟล์ pdf –Click
 • ไฟล์ word –Click

Link แบบฟอร์มส่งจิตอาสา

*** หมายเหตุ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ทำกิจกรรมเดือนละ 1 ครั้ง รวม 3 ครั้ง (มิถุนายน , กรกฎาคม ,สิงหาคม) จากนั้นนำส่งในลิงก์ไม่เกินวันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2567