การจัดสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

แจ้งกำหนดการสอบวัดผลกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ระหว่างวันที่ 18 – 23 กรกฎาคม 2562 

การสอบของแต่ละระดับชั้น จัดสอบดังนี้

  • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 สอบวันที่ 18 และ 22 กรกฎาคม 2562

  • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 สอบวันที่ 19 และ 23 กรกฎาคม 2562

ข้อมูลการจัดสอบ