พันธกิจ

  1. จัดการเรียนการสอนมุ่งเน้นการคิดวิเคราะห์

  2. พัฒนาผู้เรียนให้รู้จักใช้ภาษาได้ถูกต้องตามฐานะของบุคคลและกาลเทศะ

  3. พัฒนาผู้เรียนให้รู้จักใช้ภาษาเป็นสื่อในการศึกษาค้นคว้าเพิ่มวิทยาการในสาขาวิชาต่างๆ

  4. จัดกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนรู้คุณค่าของภาษาไทย อนุรักษ์และสืบทอวัฒนธรรมทางภาษา