พันธกิจ

  1. พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการสื่อสารที่เหมาะสมกับสมรรถนะของผู้เรียน

  2. พัฒนาศักยภาพและความสามารถทางภาษาไทยของผู้เรียนตามทฤษฎีพหุปัญญา

  3. พัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถในการใช้ภาษาได้ถูกต้อง เหมาะสม และดำรงไว้ซึ่งความเป็นธรรม

  4. พัฒนาครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยให้เป็นครูมืออาชีพ