คุณลักษณ์ของผู้เรียนตามโรงเรียนมาตรฐานสากล

  1. เป็นเลิศวิชาการ

  2. สื่อสารได้อย่างน้อย 2 ภาษา

  3. ล้ำหน้าทางความคิด

  4. ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์

  5. ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก