รับสมัครบุคลากรเพื่อคัดเลือกเป็นบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว

            ด้วยโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว (ทดแทน) เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคลากร ทางการศึกษา ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 4 อัตรา โดยมีคุณสมบัติแนบท้ายประกาศตามตำาแหน่ง ดังต่อไปนี้

1. เจ้าหน้าที่ทำความสะอาด จำนวน 3 อัตรา

2. ช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา

กำหนดการรับสมัครและสถานที่รับสมัคร รับสมัครตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน – 7 กรกฎาคม 2563 ระหว่างเวลา 09.00 – 15.00 น. ทุกวัน (เว้นวันหยุดราชการ) ณ ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย

>รายละเอียดเพิ่มเติม<