แบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหา วิชาเพิ่มคณิตศาสตร์ 4 เรื่องวิธีเรียงสับเปลี่ยน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

             แบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหา วิชาเพิ่มเติมคณิตศาสตร์ 4 เรื่องวิธีเรียงสับเปลี่ยน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เล่มนี้จัดทำขึ้นตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) เพื่อเป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ทักษะกระบวนการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ แก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ เรื่องวิธีเรียงสับเปลี่ยน เพื่อให้ผู้เรียนได้มีพื้นฐาน ทักษะกระบวนการคิดตามที่หลักสูตรกำหนดไว้ และให้ง่ายต่อการศึกษาและฝึกทักษะกระบวนการคิด โดยจัดแบ่งเนื้อหา เรื่องวิธีเรียงสับเปลี่ยน ดังนี้

 1. แฟกทอเรียล

 2. วิธีเรียงสับเปลี่ยนเชิงเส้นของสิ่งของที่แตกต่างกันทั้งหมด

 3. วิธีเรียงสับเปลี่ยนเชิงเส้นของสิ่งของที่แตกต่างกันทั้งหมด(ไม่ให้ติดกันหรือชิดกัน)

 4. วิธีเรียงสับเปลี่ยนเชิงเส้นของสิ่งของที่ไม่แตกต่างกันทั้งหมด

 5. วิธีเรียงสับเปลี่ยนเชิงวงกลม

          นอกจากใช้แบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาวิชาเพิ่มเติมคณิตศาสตร์ 4 เรื่องเรียงสับเปลี่ยน นี้ประกอบการสอนในชั่วโมงการเรียนการสอนแล้วนักเรียนสามารถนำแบบฝึกทักษะไปศึกษาด้วยตนเองได้ ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมความเข้าใจให้ดียิ่งขึ้นและเป็นพื้นฐานการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นต่อไป

 

 • คำชี้แจงในการใช้แบบฝึกทักษะสำหรับครูผู้สอน

 • คำชี้แจงในการใช้แบบฝึกทักษะสำหรับนักเรียน

 • ขั้นตอนการใช้แบบฝึกทักษะ

 • ผลการเรียนรู้

 • แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน

 • วิธีเรียงสับเปลี่ยน