การยื่นความจำนงขอรับการจัดสรรที่เรียน ม.1 รอบ 2 ปี 65

 สำหรับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ที่ไม่ผ่านการคัดเลือก สามารถดำเนินการได้ ดังนี้

  • ติดต่อโรงเรียนที่นักเรียนมีความประสงค์เข้าเรียนโดยตรง

  • ยื่นขอจัดที่เรียน รอบ 2 ให้ตามความเหมาะสม


 สำหรับนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ที่ไม่ผ่านการคัดเลือก สามารถดำเนินการได้ ดังนี้

  • ติดต่อโรงเรียนที่นักเรียนมีความประสงค์เข้าเรียนโดยตรง


ขั้นตอนการยื่นความจำนงขอรับการจัดสรรที่เรียน รอบ 2 (สำหรับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย)

กำหนดการ

วันที่ 30 มี.ค. 65-5 เม.ย. 65 ยื่นความจำนง

วันที่ 8 เม.ย. 65 ประกาศผล ผ่าน Website www.rittiya.ac.th

วันที่ 9 เม.ย. 65 มอบตัว ณ โรงเรียนที่ได้รับการจัดที่เรียน

  • กรอกยื่นความจำนง – Click