ประกาศผลการคัดเลือก ม.1,4 ห้องปกติ ปี 65

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องปกติ ปี 65

ประกาศผลการสอบ 

 • ผลการคัดเลือก ม.1 ในเขตพื้นที่บริการ –Click

 • ผลการคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ –Click

 • ผลการคัดเลือก ม.1 เงื่อนไขพิเศษ –Click

 • คะแนนสอบคัดเลือก –Click

การรายงานตัว online
สำหรับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกให้ดำเนินการ ดังนี้
(วันที่ 30 มี.ค. -3 เม.ย. 65)

 1. รายงานตัว (ภายในวันที่ 30 มี.ค. 65 เวลา 16.30 น.) –Click

 2. ตรวจสอบห้องเรียน –Click

 3. บันทึกข้อมูลการมอบตัว (วันที่ 31 มี.ค.-2 เม.ย. 65)  –Click
  วันที่ 31 มี.ค. 65 เปิดกรอก 09.30 น.

 4. ส่งเอกสารการมอบตัว (วันที่ 31 มี.ค.-3 เม.ย. 65) –Click

การมอบตัว (เฉพาะผู้ปกครองนักเรียน 1 ท่าน)
(วันที่ 2 เม.ย. 65 เวลา 08.30 น. ณ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย)

เวลา 07.30-08.30 น. รายงานตัว
โดยแสดงภาพผลตรวจ ATK คู่กับบัตรประชาชน (ผ่านมือถือ) ก่อนเข้าโรงเรียน

เวลา 08.30-10.00 น. ประชุมรับทราบนโยบายโรงเรียนและแนวทางการจัดการเรียนการสอน

เวลา 10.00-11.00 น. ตรวจ/ส่ง เอกสารมอบตัวนักเรียน

                                  เอกสารในการมอบตัว 1) ใบมอบตัว  2) ใบ ปพ.1 ฉบับจริงและสำเนา


ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องปกติ ปี 65

ประกาศผลการสอบ 

 • ผลการคัดเลือก ม.4 สอบคัดเลือกทั่วไป –Click

 • คะแนนสอบคัดเลือก –Click

การรายงานตัว online
สำหรับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกให้ดำเนินการ ดังนี้
(วันที่ 30 มี.ค. -4 เม.ย. 65)

 1. รายงานตัวสอบคัดเลือก (ภายในวันที่ 31 มี.ค. 65) –Click

 2. ตรวจสอบห้องเรียน ม.4 ห้องปกติ –Click

 3. บันทึกข้อมูลการมอบตัว (วันที่ 31 มี.ค.-3 เม.ย. 65) –Click

 4. ส่งเอกสารการมอบตัว (วันที่ 31 มี.ค.-4 เม.ย. 65) –Click

การมอบตัว (เฉพาะผู้ปกครองนักเรียน 1 ท่าน)
(วันที่ 3 เม.ย. 65 เวลา 08.30 น. ณ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย)

เวลา 07.30-08.30 น. รายงานตัว
โดยแสดงภาพผลตรวจ ATK คู่กับบัตรประชาชน (ผ่านมือถือ) ก่อนเขาโรงเรียน

เวลา 08.30-10.00 น. ประชุมรับทราบนโยบายโรงเรียนและแนวทางการจัดการเรียนการสอน

เวลา 10.00-11.00 น. ตรวจ/ส่ง เอกสารมอบตัวนักเรียน

                                  เอกสารในการมอบตัว 1) ใบมอบตัว  2) ใบ ปพ.1 ฉบับจริงและสำเนา

ใบมอบตัวให้ติดรูปนักเรียน (รูปโรงเรียนเดิม)


เอกสารในการมอบตัว ม.1 , 4 (ส่งเอกสาร online)

 1. ใบมอบตัว

  กรอกข้อมูลการมอบตัว ที่ https://rw.sch.cloud/_rub_student/student-commit/

 2. ใบ ปพ.1 (ใบจบการศึกษา)

 3. สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน

 4. สำเนาทะเบียนบ้านบิดา (ถ้ามี)

 5. สำเนาทะเบียนบ้านมารดา (ถ้ามี)

 6. สำเนาทะเบียนบ้านผู้ปกครอง (กรณีผู้ปกครองไม่ใช่บิดาหรือมารดา)

 7. สูติบัตรของนักเรียน

 8. สำเนาบัตรข้าราชการ ตำรวจ/ทหาร ของบิดา มารดา


ค่าใช้จ่ายในการมอบตัว (ชำระเงิน online) วันที่ 2-4 เม.ย. 65 

Link ใบจ่ายค่าเทอม –Click
(ม.1,4 ใช้รหัสประชาชน)

 • ม.1 ห้องเรียนปกติ

  • ค่าเทอม 3,120 บาท

  • ค่าปรับพื้นฐาน 1,000 บาท

 • ม.4 ห้องเรียนปกติ

  • แผน วิทย์-คณิต

   • ค่าเทอม 3,670 บาท  ค่าปรับพื้นฐาน 1,000 บาท

  • แผน คณิต-อังกฤษ

   • ค่าเทอม 3,670 บาท  ค่าปรับพื้นฐาน 1,000 บาท

  • แผน อังกฤษ-อังกฤษ

   • ค่าเทอม 4,170 บาท  ค่าปรับพื้นฐาน 1,000 บาท

  • แผน อังกฤษ-ญี่ปุ่น

   • ค่าเทอม 4,170 บาท  ค่าปรับพื้นฐาน 1,000 บาท

  • แผน อังกฤษ-จีน

   • ค่าเทอม 4,170 บาท  ค่าปรับพื้นฐาน 1,000 บาท

  • แผน ไทย-สังคม

   • ค่าเทอม 3,670 บาท  ค่าปรับพื้นฐาน 1,000 บาท

  • แผน ธุรกิจ-เทคโนฯ

   • ค่าเทอม 3,670 บาท  ค่าปรับพื้นฐาน 1,000 บาท