แผนการเรียน/จำนวนรับ ม.4 ห้องปกติ ปี 66

สอบคัดเลือกห้องเรียนปกติ ม.4

  • วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ จำนวน 25 คน
  • คณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ จำนวน 18 คน
  • ภาษาอังกฤษ-ภาษาอังกฤษ จำนวน 3 คน
  • ภาษาอังกฤษ-ภาษาญี่ปุ่น จำนวน 4 คน
  • ภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน จำนวน 3 คน
  • ภาษาไทย-สังคมศึกษา จำนวน 2 คน
  • ธุรกิจและเทคโนโลยี /ภาษาอังกฤษ-ฝรั่งเศส จำนวน 9 คน

ให้นักเรียนที่สมัครและได้บัตรสอบแล้วลงเลือกแผนการเรียน โดยสามารถเลือกได้ 3 อันดับ

เลือกแผนการเรียน – Click

*เกณฑ์การคัดเลือก ใช้คะแนนสอบคัดเลือกวิชาวิทยศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษและมิติสัมพันธ์ ทั้งนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัยเป็นผู้พิจารณา*