ประกาศผลการจัดห้องเรียน ม.1,4 ปี 67

ผลการจัดห้องเรียน

  • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 –Click
  • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 –Click

หมายเหตุ

  • ม.1/6-1/9       จัดห้องตามคะแนนสอบ     
  • ม.1/10-1/17   จัดแบบคละนักเรียน
  • ม.4/2-4/5       จัดห้องตามเกรดเฉลี่ยคัดโควตา    
  • ม.4/6-4/9       จัดแบบคละนักเรียน
  • ม.4/10-4/11   จัดแบบคละนักเรียน
  • ม.4/12-4/16 จัดตามแผนการเรียน

กำหนดการมอบตัวห้องเรียนปกติ

  • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วันที่ 30 มี.ค. 67
  • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วันที่ 31 มี.ค. 67

นักเรียน
08.00-09.00 น. เข้าแถว ณ ศูนย์กีฬา 60 ปี และพบครูกลุ่มบริหารงานบุคคล/หัวหน้าระดับ
09.00-12.00 น. รับการตรวจหลักฐานเอกสาร ณ ศูนย์กีฬา 60 ปี
ผู้ปกครอง
08.00-09.00 น. ผู้ปกครองลงทะเบียน ณ ศูนย์กีฬา 60 ปี
09.00-10.30 น. ผู้ปกครองประชุมและรับทราบนโยบายต่างๆ ของโรงเรียน ณ หอประชุม
10.30-12.00 น. ชำระเงินรายได้สถานศึกษา, ค่าสมัครแรกเข้าสมาคมฯ และโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเรียน ณ ห้องที่กำหนด

ห้องที่ใช้ในการมอบตัว

ห้องห้องมอบตัว
ม.1/6211
ม.1/7212
ม.1/8213
ม.1/9214
ม.1/10215
ม.1/11216
ม.1/12217
ม.1/13221
ม.1/14222
ม.1/15223
ม.1/16224
ม.1/17225
ห้องห้องมอบตัว
ม.4/2211
ม.4/3212
ม.4/4213
ม.4/5214
ม.4/6215
ม.4/7216
ม.4/8217
ม.4/9221
ม.4/10222
ม.4/11223
ม.4/12224
ม.4/13225
ม.4/14226
ม.4/15227
ม.4/16228

สถานที่จัดกิจกรรม