ผลสอบห้องเรียนพิเศษ ม.1,4 ปี 65

นักเรียนที่มีชื่อตัวจริง ให้ดำเนินการ ดังนีั้

 1. รายงานตัววันที่ 10-11 มี.ค. 65 ผ่านระบบ online (Link/QR-Code)

  • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 –Click

  • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 –Click

  • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (เตรียมทหาร) –Click

 2. กรอกข้อมูลการมอบตัว ที่ https://rw.sch.cloud/_rub_student/student-commit/  (วันที่ 12-13 มี.ค. 65)

 3. ประชุมและมอบตัว วันที่ 12 มี.ค. 65 เวลา 08.30-12.00 น. ผ่านระบบ online (Google Meet)

  Link Google Meet : https://meet.google.com/jjw-jqtc-fso

ม.1 STEM https://meet.google.com/wef-ovzq-wkx

ม.1 เตรียมทหาร https://meet.google.com/vmp-vgti-mic

ม.1 EP    Meeting ID: 366 370 9044               Passcode: ray2520

ม.4 IP https://meet.google.com/wse-gxck-ogt

ม.1,4 Gif https://mysuccess1.webex.com/meet/drsakda2

 

    4. ส่งเอกสารการมอบตัว วันที่ 12-13 มี.ค. 65

  • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 –Click

  • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 –Click

*นักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียน ต้องส่งข้อมูลการมอบตัวและชำระค่าเทอม ภายในัวนที่ 13 มีค. 65

*นักเรียนที่สำรอง โรงเรียนจะเรียกสำรองตามลำดับในประกาศ ระหว่างวันที่ 14-16 มี.ค. 65*

 


ค่าใช้จ่ายในการมอบตัว

 • ม.1 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (Gifted) 18,500 บาท

  • ค่าเทอม 16,000 บาท

  • ค่าปรับพื้นฐาน 2,500 บาท

 • ม.1 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (เตรียมทหาร)     17,500 บาท

  • ค่าเทอม 16,000 บาท

  • ค่าปรับพื้นฐาน 1,500 บาท

 • ม.1 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (STEM)             17,500 บาท

  • ค่าเทอม 16,000 บาท

  • ค่าปรับพื้นฐาน 1,500 บาท

 • ม.1 English Program (EP)                             26,800 บาท

  • ค่าเทอม 25,000 บาท

  • ค่าปรับพื้นฐาน 1,800 บาท

 • ม.4 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (Gifted)            18,500 บาท

  • ค่าเทอม 16,000 บาท

  • ค่าปรับพื้นฐาน 2,500 บาท

 • ม.4 International Program (EP)                    51,800 บาท

  • ค่าเทอม 50,000 บาท

  • ค่าปรับพื้นฐาน 1,800 บาท


เอกสารในการมอบตัว (ส่งเอกสาร online)

 1. ใบมอบตัว

  กรอกข้อมูลการมอบตัว ที่ https://rw.sch.cloud/_rub_student/student-commit/

 2. ใบรับรองการเป็นนักเรียน

 3. สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน

 4. สำเนาทะเบียนบ้านบิดา (ถ้ามี)

 5. สำเนาทะเบียนบ้านมารดา (ถ้ามี)

 6. สำเนาทะเบียนบ้านผู้ปกครอง (กรณีผู้ปกครองไม่ใช่บิดาหรือมารดา)

 7. สูติบัตรของนักเรียน


ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ Gifted

 1. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก (ตัวจริง) –Click

 2. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก (สำรอง) –Click

 3. คะแนนสอบ –Click


วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เตรียมทหาร

 1. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก (ตัวจริง) –Click

 2. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก (สำรอง) –Click

 3. คะแนนสอบ –Click


วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ STEM

 1. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก (ตัวจริง) –Click

 2. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก (สำรอง) –Click

 3. คะแนนสอบ –Click


English Program EP

 1. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก (ตัวจริง) –Click

 2. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก (สำรอง) –Click

 3. คะแนนสอบ –Click


ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ Gifted

 1. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก (ตัวจริง) –Click

 2. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก (สำรอง) –Click

 3. คะแนนสอบ –Click


วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เตรียมทหาร

 1. ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก –Click

 2. คะแนนสอบ –Click


International Program IP

 1. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก (ตัวจริง) –Click