รับสมัครคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ขับรถบรรทุกโรงเรียน

ประกาศโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ขับรถบรรทุกโรงเรียน

กลุ่มบริหารประมาณ

– – – – – – – – – – – – – – – –

ด้วยโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง        ลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ขับรถบรรทุกโรงเรียน  กลุ่มบริหารประมาณ  (งานยานพาหนะ)  จำนวน 1 อัตรา  อัตราเงินเดือน เดือนละ  10,000  บาท  โดยมีรายละเอียด  ดังนี้

  1. คุณสมบัติและหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้สมัคร

1.1  สัญชาติไทย อายุ 20 ปีขึ้นไป

1.2  จบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป

1.3  มีใบอนุญาตขับขี่รถบรรทุก และยังไม่หมดอายุ

1.4  หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น

1.7  ไม่เคยต้องโทษคดีอาญาถึงจำคุก หรือถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายมาก่อน เว้นแต่คดีความ

ทำโดยประมาทหรือในความผิดลหุโทษและไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

1.8  รู้จักเส้นทางในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลเป็นอย่างดี

1.9   ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียด รอบคอบ แม่นยำ

1.10 สามารถปฏิบัติหน้าที่ขับรถนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการได้

1.11 มีความประพฤติเรียบร้อย มีมนุษยสัมพันธ์ดี

1.12 สุขภาพ แข็งแรง สมบูรณ์

  1. หลักฐานในการสมัคร

2.1 วุฒิการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  6 ขึ้นไป ตัวจริงพร้อมสำเนา 2 ฉบับ

2.2 ทะเบียนบ้านตัวจริง พร้อมสำเนา  2  ฉบับ

2.2 บัตรประจำตัวประชาชน  พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนา  2 ฉบับ

2.3 ใบอนุญาตขับขี่รถบรรทุก ยังไม่หมดอายุตัวจริงพร้อมสำเนา  2 ฉบับ

2.4 ใบรับรองแพทย์ที่สถานพยาบาลของรัฐบาลหรือเอกชนที่ได้รับอนุญาตให้ไม่เกิน  30 วัน

2.5 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกหรือแว่นตาดำ ขนาด  1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

  1. กำหนดการรับสมัครและสถานที่รับสมัคร

รับสมัครตั้งแต่วันที่  21  พฤษภาคม  2562  – 31 พฤษภาคม  2562

ระหว่างเวลา 09.00 – 15.00 น. ทุกวัน (เว้นวันหยุดราชการ)

ณ ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล  โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย

  1. กำหนดวันทำการคัดเลือก และสถานที่คัดเลือก

วันที่  4  มิถุนายน  2562  (รายงานตัวเวลา 09.00 น.) ที่ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล

สอบภาคปฏิบัติและสัมภาษณ์  เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

ณ ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล  โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย

  1. ประกาศผลการสอบคัดเลือก

วันที่  6  มิถุนายน  2562  เวลา 09.00 น.  ณ ป้ายประกาศหลังห้องประชาสัมพันธ์

และรายงานตัว ระหว่างเวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล

  1. วันเริ่มปฏิบัติงาน

                    ระยะเวลาในการจ้างและปฏิบัติงานตั้งแต่ วันที่  1๐ มิถุนายน 2562  ถึงวันที่ 31  มีนาคม  2563