คุณลักษณะอันพึงประสงค์

  1. ความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์

  2. ความซื่อสัตย์สุจริต

  3. ความมีวินัย

  4. ความใฝ่เรียนรู้

  5. การอยู่อย่างพอเพียง

  6. ความมุ่งมั่นในการทำงาน

  7. รักความเป็นไทย

  8. มีจิตสาธารณะ