เป้าประสงค์

“เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงคุณค่าของภาษาไทย  มุ่งคิดวิเคราะห์ รู้จักใช้ภาษาเพื่อแสวงหาความรู้และสื่อสารในชีวิตประจำวันอย่างมีประสิทธิผล”