วิสัยทัศน์

  • วิสัยทัศน์

        มุ่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย มีค่านิยมที่ดีตามหลักศาสนาที่ตนนับถือเรียนรู้ทักษะการจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เรียนรู้อดีตและเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก ยุคปัจจุบัน ภายใต้ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน