วิสัยทัศน์(Vision)

” มุ่งพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง “