โครงสร้างการบริหารกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ


หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

งานพิเศษ: หลักสูตรม.ปลาย และโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน

สอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นม.6


รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
งานพิเศษ : หัวหน้างานพัสดุและสินทรัพย์, งานศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีน

สอนภาษาจีนในระดับชั้น ม.5


งานพิเศษ: หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
และงานประชาสัมพันธ์และป้ายนิเทศกลุ่มสาระฯ

สอนภาษาอังกฤษระดับชั้น ม.4 และ ม.5


งานพิเศษ โครงการมุมรักการอ่าน, บรรณารักษ์

  สอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นม.5


งานพิเศษ แผนงาน

สอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นม.3


งานพิเศษ งานประชาสัมพันธ์

สอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นม.2


งานพิเศษ งานหลักสูตรม.ต้น

  สอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นม.1


งานพิเศษ หัวหน้างานโสตทัศนศึกษา และงานสารสนเทศกลุ่มสาระฯ

  สอนภาษาอังกฤษในระดับชั้น ม.1, ม.4 และ  ม.5


งานพิเศษ งานหลักสูตรม.ต้น และงานนิเทศภายใน

สอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นม.3


งานพิเศษ งานจัดตารางสอน และโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน 

 สอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นม.4 และ ม.5


งานพิเศษ: งานพัสดุกลุ่มสาระฯ ตปท.(อังกฤษ), งานประสานงานครูชาวต่างชาติ (ม.ต้น), งานโภชนาการและจัดเลี้ยง(บริหารทั่วไป)

 สอนภาษาอังกฤษในระดับชั้น ม.3 และ ม.6


งานพิเศษ: งานอัตรากำลังและงานหลักสูตรระดับชั้น ม.ปลาย

 สอนภาษาอังกฤษในระดับชั้น ม.5


งานพิเศษ: งานพัฒนาหลักสูตร ม.ต้น, งานสารบรรณ และงานเลขานุการ

สอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นม.2


งานพิเศษ ห้องพยาบาล

 สอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นม.1

English Program (EP)


หัวหน้าห้องเรียนพิเศษ EP
งานพิเศษ: งานประกัน

 สอนภาษาอังกฤษ (EP) ในระดับชั้น ม.1-ม.3 และ ม.6


งานพิเศษ: งานจัดทำป้ายนิเทศและโครงการวันคริสต์มาส

สอนภาษาอังกฤษในระดับชั้น ม.2

งานพิเศษ: งานประชาสัมพันธ์และสัมพันธ์ชุมชน, งานอัตรากำลัง, งานประชาสัมพันธ์และป้ายนิเทศกลุ่มสาระฯ

สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5

 

International Program (IP)


หัวหน้าห้องเรียนพิเศษ IP
งานพิเศษ จัดตารางสอน

 สอนภาษาอังกฤษในระดับชั้น ม.6

 


งานพิเศษ: งานประกันฯ และโครงการ Cross Word

 สอนภาษาอังกฤษในระดับชั้น ม.3 ม.5 และ ม.6

 


งานพิเศษ งานสวัสดิการ

สอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นม.1

ภาษาต่างประเทศที่สอง


งานพิเศษ ศูนย์จีนและแผนงานภาษาจีน

สอนภาษาจีนในระดับชั้นม.6

 


งานพิเศษ: ศูนย์ฯจีนและหลักสูตรภาษาจีน

สอนภาษาจีนในระดับชั้น ม.1 และ ม.5

 


งานพิเศษ งานศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีน, งานประกันคุณภาพการศึกษา, งานสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี, งานพัสดุและการเงิน(จีน) และงานดูแลนักศึกษาฝึกวิชาชีพ(จีน)

สอนภาษาจีนในระดับชั้น ม.4 และ ม.5

 


งานพิเศษ: งานศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีน, งานประสานงานครูต่างชาติ, งานสารสนเทศ, งานห้องสมุด และงานเงินเดือนครูต่างชาติ (ครูจีน)

สอนภาษาจีนในระดับชั้น ม.3, ม.4, และ ม.5


งานพิเศษ งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยี,
งานวิจัย
สอนภาษาญี่ปุ่นในระดับชั้นม.
4-6


งานพิเศษ: หัวหน้างานอัตรากำลังและเลื่อนเงินเดือน, งานศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีน และงานนิเทศภายในฯ
วิชาการภาษาจีน ม.ต้น

สอนภาษาจีนในระดับชั้น ม.2 และ ม.4 (IP)


งานพิเศษ: งานการเงิน, งานตรวจสอบภายใน, งานควบคุมภายใน, งานอัตรากำลัง(ฝรั่งเศส) และงานแผนงาน(ฝรั่งเศส)

สอนภาษาฝรั่งเศสในระดับชั้น ม.4-6

 


งานพิเศษ หัวหน้างานยกย่องและเชิดชูเกียรติ, งานอัตรากำลัง, งานหลักสูตร และงานผลสัมฤทธิ์สู่ความเป็นเลิศ

สอนภาษาฝรั่งเศสในระดับชั้น ม.4-6

 


งานพิเศษ งานวิชาการภาษาญี่ปุ่น

สอนภาษาญี่ปุ่นในระดับชั้น ม.4-6

 


งานพิเศษ : งานหลักสูตรภาษาเวียดนามและงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

สอนภาษาเวียดนามในระดับชั้น ม.3, ม.5 และ ม.6