การแข่งขันคณิตศาสตร์ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม ปีการศึกษา 61

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันคณิตศาสตร์ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2561

> ครูจุฑามาศ บุญฉลอง กรรมการคัดเลือกข้อสอบการแข่งขันอัจริยภาพทางคณิตศาสตร์
> ครูชัชมาศ สุดจำ กรรมการตัดสินการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับชั้น ม.1 – ม.3 และ ม.4- ม.6
> ครูจริยา นาทมพล กรรมการตัดสินการแข่งขันซูโดกุ ระดับ ม.1 – ม. 3
> ครูเบ็ญจวรรณ บุสดี กรรมการตัดสินการแข่งขันเวทคณิต
> ครูผู้ควบคุมนักเรียน ครูรณฤทธิ์ คูศิริรัตน์ และครูธีรภัทร์ ปานสมุทร์

โดยผลการแข่งขันมีดังนี้
>คิดเลขเร็ว ม.ปลาย >>นายทวีทรัพย์ จันมาทูล ^^ชนะเลิศ เหรียญทอง
>คิดเลขเร็ว ม.ต้น >>ด.ญ.ณัชชา สุนทรประภา ^^รองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญเงิน
>อัจฉริยภาพ ม.ต้น >>ด.ช.อาลิยาสุ อาแว ^^รองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญเงิน
>อัจฉริยภาพ ม.ปลาย >>นายคมกฤษณ์ ทองบุญมา ^^เหรียญทองแดง อันดับ 7
>โปรแกรม gsp ม.ต้น >>ด.ช.ศักดา เงินยวง และด.ช.พุฒิพงศ์ ระฆังทอง ^^เข้าร่วม
>โปรแกรม gsp ม.ปลาย >>นายธนกฤต ยอดคำ และน.ส.ภัทรพร เกิดพร้อม ^^เข้าร่วม
>เอแมท ม.ต้น >>ด.ช.ต้นกล้า มัชฌิมะบุระ และด.ญ.พิชามญชุ์ ฤกษ์บุญชัย ^^เหรียญเงิน อันดับ 10
>เอแมท ม.ปลาย >>นายวิษณุ พึ่งมี ^^เข้าร่วม
>ซูโดกุ ม.ต้น >>ด.ช.พิชญพงศ์ บุรกสิกร ^^ชนะเลิศ เหรียญทอง
>ซูโดกุ ม.ปลาย >>น.ส.พงษ์นภา สามคุ้มพิมพ์ ^^เหรียญทอง อันดับ 5