รับมัครสอบ Pre Entrance 2019

โครงการทดสอบเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 4 ปีการศึกษา 2562
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้องพิเศษ Pre Gifted, Pre เตรียมทหาร, Pre EP) (ห้องปกติ Pre Entrance)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ห้องพิเศษ Pre Gifted, Pre IP)

กำหนดการรับสมัคร
 ห้องเรียนพิเศษ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 – 11 มกราคม 2562 ในเวลาราชการ 08.30 – 16.00 น.
 ห้องเรียนปกติ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 – 1 กุมภาพันธ์ 2562 ในเวลาราชการ 08.30 – 16.00 น.
 สามารถสมัครในวันเสาร์ ดังนี้ [1, 15 ธ.ค. 61 ] [ 5 ม.ค. 62 ] เวลา 08.30-12.00 น.
กำหนดการสอบ
 ห้องเรียนพิเศษ วันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2562 เวลา 08.30 – 11.30 น.
 ห้องเรียนปกติ วันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 – 11.30 น.

ประกาศรายชื่อเข้าสอบ
 ห้องพิเศษ 16 ม.ค. 62
 ห้องปกติ 6 ก.พ. 62

ประกาศผลสอบ
 ห้องเรียนพิเศษ วันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562 เวลา ที่ www.rittiya.ac.th
 ห้องเรียนปกติ วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา ที่ www.rittiya.ac.th

ค่าสมัครสอบ ประเภทละ 300 บาท

Download ใบสมัคร
 ม.1 –Click
 ม.4 –Click

สมัครได้ที่ สำนักงานกลุ่มบริหารวิชาการ อาคาร 1 ชั้น 2 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 171/3151
แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220 โทรศัพท์ 02-034-9755 ต่อ 124

การขอรับใบสมัคร สำนักงานกลุ่มบริหารวิชาการ อาคาร 1 ชั้น 2 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย หรือ Download ได้ที่ https://www.rittiya.ac.th

ผู้ปกครอง หรือผู้แทน สามารถนำใบสมัครพร้อมค่าสมัคร มาสมัครแทนนักเรียนได้

ตารางสอบ