กลุ่มบริหารวิชาการ

น.ส.รินดา ไชยโคตร
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

ข่าวประชาสัมพันธ์

วิสัยทัศน์  (Vision)

พัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21 สร้างเสริมพหุปัญญา พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา และมีคุณธรรมจริยธรรม

พันธกิจ ( Mission )

 1. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
 2. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ ศิลปะ ดนตรีและกีฬา
 3. ส่งเสริมสนับสนุนความสามารถเฉพาะทางของผู้เรียนตามทฤษฎีพหุปัญญา
 4. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และมาตรฐานสากล มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่สมบูรณ์ มีคุณธรรม จริยธรรม รักความเป็นไทย และรับผิดชอบต่อสังคม
 5. พัฒนาครูสู่มาตรฐานวิชาชีพ

เป้าประสงค์  (Goals)

 1. ผู้เรียนมีทักษะในด้านการใช้ชีวิต ทักษะการคิด และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามกระบวนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
 2. ผู้เรียนมีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ ศิลปะ ดนตรีและกีฬา
 3. ผู้เรียนมีความรู้และทักษะความสามารถเฉพาะทางตามทฤษฎีพหุปัญญา
 4. ผู้เรียนเป็นผู้ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และมาตรฐานสากล มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่สมบูรณ์ มีคุณธรรม จริยธรรม รักความเป็นไทย และรับผิดชอบต่อสังคม
 1. พัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ
 2. พัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT)