กลุ่มบริหารวิชาการ

นางอรวรรณ อาจเวทย์
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

นายวีระ กงถัน
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

นายโชติพงษ์ วิมะลิน
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

วิสัยทัศน์  (Vision)

พัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21 สร้างเสริมพหุปัญญา พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา และมีคุณธรรมจริยธรรม

พันธกิจ ( Mission )

 1. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

 2. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ ศิลปะ ดนตรีและกีฬา

 3. ส่งเสริมสนับสนุนความสามารถเฉพาะทางของผู้เรียนตามทฤษฎีพหุปัญญา

 4. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และมาตรฐานสากล มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่สมบูรณ์ มีคุณธรรม จริยธรรม รักความเป็นไทย และรับผิดชอบต่อสังคม

 5. พัฒนาครูสู่มาตรฐานวิชาชีพ

เป้าประสงค์  (Goals)

 1. ผู้เรียนมีทักษะในด้านการใช้ชีวิต ทักษะการคิด และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามกระบวนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

 2. ผู้เรียนมีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ ศิลปะ ดนตรีและกีฬา

 3. ผู้เรียนมีความรู้และทักษะความสามารถเฉพาะทางตามทฤษฎีพหุปัญญา

 4. ผู้เรียนเป็นผู้ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และมาตรฐานสากล มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่สมบูรณ์ มีคุณธรรม จริยธรรม รักความเป็นไทย และรับผิดชอบต่อสังคม

 1. พัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ

 2. พัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT)

ข้อมูลทั่วไป

ข่าวประชาสัมพันธ์

ติดต่อกลุ่มบริหารวิชาการ

♦ ตั้งอยู่ที่ อาคาร 1 ชั้น 2 เบอร์ติดต่อ 0-2034-9755 Fax : 0-2056-4724

เบอร์ติดต่อหน่วยงานภายใน

 • รองผู้อำนวยการฯ ต่อ 121

 • สำนักงาน ต่อ 122

 • งานทะเบียน ต่อ 123

 • งานวัดผลประเมินผล ต่อ 124

 • งานหลักสูตร ต่อ 122

 • จัดทำเอกสาร ต่อ 125

 • งานห้องสมุด ต่อ 501

 • งานแนะแนว ต่อ 128

 • งานรับนักเรียน ต่อ 124