2561-การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูปอิเล็กทรอนิกส์แบบอีเลิร์นนิ่ง วิชาทักษะคณิตศาสตร์ 6 เรื่องกำหนดการเชิงเส้น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย

ชื่อผู้ศึกษา   นายวีระ   กงถัน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์

ระดับชั้น   มัธยมศึกษาปีที่ 6

ปีที่ทำการศึกษา  2561

บทคัดย่อ -Click-