ประกาศรายชื่อเข้าสอบ Pre Ent ห้องเรียนปกติ 2020

» รายชื่อนักเรียนทีมีสิทธิ์สอบ ห้องปกติ

หมายเหตุ นักเรียนที่รายชื่อตกหล่นติดต่อ [email protected] พร้อมแนบหลักฐานการชำระค่าสมัคร

แจ้งการจัดสอบ

1.นักเรียนเข้าแถว ณ ศูนย์กีฬา 60 ปี เวลา 07.30 น.

2.แต่งกายในชุดของโรงเรียนปัจจุบัน

3.อุปกรณ์ในการสอบ ดินสอ 2B ยางลบ และปากกา ไม่อนุญาตให้ใช้ปากกาลบคำผิด

4.ในการเข้าสอบไม่ต้องใช้เอกสารในการแสดงตน เพราะเป็นการทำสอบความรู้