การรับนักเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2563

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1


1.นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ

           นักเรียนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในพื้นที่บริการของโรงเรียน อย่างน้อย 2 ปี นับถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2563 พื้นที่บริการของโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย คือ

กรุงเทพมหานคร

เขตสายไหม แขวงสายไหม และแขวงคลองถนน  

เขตบางเขน แขวงอนุสาวรีย์ ( ซอยพหลโยธิน 55/1– 69/4, ซอยพหลโยธิน 46/1–50, ซอยพหลโยธิน 48  เดิมแขวงอนุสาวรีย์ หมู่ 7, 8 และหมู่ 3 เฉพาะด้านเหนือถนนรามอินทรา) และต้องอาศัยอยู่จริงกับบิดา มารดา หรือผู้ปกครองตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 ที่เป็นเจ้าบ้านหรือเจ้าของบ้าน

2. คุณสมบัติของผู้สมัคร

 •  สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า

 •  เป็นโสด

 • มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

3.ประเภทและจำนวนนักเรียนที่ประกาศรับ

ห้องเรียนปกติ                                 จำนวน 12 ห้องๆ ละ 45 คน รวม 540 คน ดังนี้

 • นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ สอบคัดเลือก                            จำนวน  270  คน

 • นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ สอบคัดเลือก                         จำนวน 150 คน

 • เงื่อนไขพิเศษ                                                                    จำนวน 100 คน

 • ความสามารถพิเศษ                                                          จำนวน   20 คน

4.หลักฐานการสมัคร

1) ใบแจ้งความจำนงสมัครเข้าเรียน โดยเข้าเว็บไซต์  www.bangkok2.org

2) ทะเบียนบ้านของนักเรียน หน้าบ้านเลขที่และหน้าข้อมูลนักเรียน

3) รูปถ่ายนักเรียน

4) ผลสอบ O-net โดยเข้าเว็บไซต์  http://www.newonetresult.niets.or.th/Individualweb/notice/frEnquireStudentGraphScore.aspx

หมายเหตุ

1. หลักฐานการสมัคร ข้อ 1) ให้แจ้งในเว็บไซต์ www.bangkok2.org

2. หลักฐานการสมัคร ข้อ 2-4) ให้แนบไฟล์เอกสารในเว็บไซต์ www.bangkok2.org

5.เกณฑ์การคัดเลือก ประเภทสอบคัดเลือก

          พิจารณาจาก (1) โดยใช้แบบทดสอบของโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัยวัดความรู้พื้นฐานทางการเรียน 5 วิชาคือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ คิดเป็นคะแนนร้อยละ 70 และ (2) คะแนน O-NET 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คิดเป็นคะแนนร้อยละ 30 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเรียน สำหรับการสอบคัดเลือกจากนักเรียนทั่วไป (นอกเขตพื้นที่บริการ) จะต้องได้คะแนนรวม อยู่ในลำดับที่ 1-150 โดยการเรียงลำดับคะแนนจากมากไปน้อย และนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ จะต้องได้คะแนนรวม อยู่ในลำดับที่ 1-270 โดยเรียงลำดับคะแนนจากมากไปน้อย

(ทั้งนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัยเป็นผู้พิจารณา)

6.เกณฑ์การคัดเลือก ประเภทเงื่อนไขพิเศษ

          โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย รับนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ จำนวน 100 คน โดยคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียนเป็นผู้พิจารณา  และคณะกรรมการรับนักเรียนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดหลักเกณฑ์นักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ 4 กรณี ดังนี้

 • นักเรียนที่อยู่ในอุปการะของผู้บริจาคที่ดินและสิ่งก่อสร้างเพื่อจัดตั้งโรงเรียนซึ่งมีเงื่อนไขและข้อตกลงร่วมกันมาก่อน มติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562

 • นักเรียนที่เป็นผู้ยากไร้และด้อยโอกาส

 • นักเรียนที่เป็นบุตรผู้เสียสละเพื่อชาติหรือผู้ประสบภัยพิบัติที่ต้องได้รับการสงเคราะห์ดูแลเป็นพิเศษ

 • นักเรียนที่เป็นบุตรข้าราชการครูและบุคลากรในโรงเรียน

 7.เกณฑ์การคัดเลือก ประเภทความสามารถพิเศษ

โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย รับนักเรียน ประเภทความสามารถพิเศษ จำนวน 20 คน ดังนี้

ด้านกีฬา   เทเบิลเทนนิส 4 คน กรีฑา 4 คน ยูโด/ยูยิตสู 2 คน

รายละเอียดการสอบ –Click

 

ด้านศิลปะ นาฏศิลป์ไทย 4 คน ดนตรีไทย 2 คน  ดนตรีสากล 2 คน ทัศนศิลป์ 2 คน

รายละเอียดการสอบ –Click

 

การคัดเลือกในแต่ละประเภท เป็นไปตามที่คณะกรรมการคัดเลือกความสามารถพิเศษกำหนด

8. เกณฑ์การจัดห้องเรียนสำหรับนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือก

          พิจารณาจาก (1) โดยใช้แบบทดสอบของโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัยที่ใช้ในการสอบคัดเลือก คิดเป็นคะแนนร้อยละ 70 และ (2) คะแนน O-NET 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คิดเป็นคะแนนร้อยละ 30

9.ขั้นตอนการสมัคร

          9.1 สมัครโดยใช้ระบบ Online

 •  แจ้งความจำนงในเว็บไซต์ www.bangkok2.org  (สำหรับนักเรียนที่แจ้งความจำนงแล้วไม่ต้องแจ้งความจำนงใหม่)

 •  ยื่นใบสมัคร online พร้อมแนบเอกสาร (รูปนักเรียน ทะเบียนบ้านนักเรียน และ ผลสอบ O-Net) ในเว็บไซต์ www.bangkok2.org

 • รอผลการตรวจสอบข้อมูลการสมัคร 2-3 วันทำการ

 • พิมพ์ใบสมัครไว้เป็นหลักฐานในการเข้าสอบ

          9.2 สมัครโดยใช้การจัดส่งเอกสาร

 • แจ้งความจำนงในเว็บไซต์ www.bangkok2.org   (สำหรับนักเรียนที่แจ้งความจำนงแล้วไม่ต้องแจ้งความจำนงใหม่)

 • ส่งใบแจ้งความจำนงและแนบเอกสาร (รูปนักเรียน ขนาด 1-1.5 นิ้ว สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน และ ผลสอบ O-Net) ที่กล่องรับเอกสารของรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย หรือ ส่งไปรษณีย์ (171/3151 แขวงคลองถนน  เขตสายไหม  กทม. 10220)

 • รอผลการตรวจสอบข้อมูลการสมัคร 2-3 วันทำการ

 • พิมพ์ใบสมัครไว้เป็นหลักฐานในการเข้าสอบ ในเว็บไซต์ www.bangkok2.org

10. ตารางสอบ