การรับนักเรียน ม.4 ปีการศึกษา 2563

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  


คุณสมบัติของผู้สมัคร

ห้องเรียนพิเศษ

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562  หรือเทียบเท่า

 • เป็นโสด

 •  มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

 • ไม่เป็นโรคตาบอดสี (เฉพาะห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เตรียมทหาร)

 • เป็นนักเรียนชาย (เฉพาะห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เตรียมทหาร)

 • มีผลการเรียนเฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 (5 ภาคเรียนไม่ต่ำกว่า 3.00) (เฉพาะห้องเรียนพิเศษ International Program)

              ห้องเรียนปกติ

 • กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 ของโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย

 • มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

ประเภทและจำนวนนักเรียนที่ประกาศรับ

    ห้องเรียนพิเศษ                                                           จำนวน 3 ห้อง รวม 97  คน ดังนี้

1) วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (Gifted)                           จำนวน 1 ห้อง 36 คน

2) วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (เตรียมทหาร)                    จำนวน 1 ห้อง 36 คน

3) International Program (IP)                                 จำนวน 1 ห้อง 25 คน

    ห้องเรียนปกติ                                                             จำนวน 14 ห้อง รวม 630 คน

1) ม.3 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย                                     จำนวน 630 คน

หมายเหตุ เนื่องด้วยโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัยรับนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนเดิม ที่มีศักภาพเหมาะสมเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 การศึกษา 2563 มีนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน 630 คน ซึ่งเต็มแผนการรับนักเรียนของโรงเรียน ดังนั้นโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ไม่สามารถเปิดรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทสอบคัดเลือกทั่วไปได้

(ถ้ามีนักเรียนห้องเรียนปกติสละสิทธิ์ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัยจะแจ้งประกาศรับเพิ่มเติมผ่านทาง Website ของโรงเรียน)

 

เกณฑ์การคัดเลือกนักเรียน

    1)  เกณฑ์การคัดเลือกนักเรียน ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์  (Gifted)

           พิจารณาจากคะแนนสอบคัดเลือก วิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โดยใช้แบบทดสอบของโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเรียน จะต้องได้คะแนนรวมอยู่ในลำดับที่ 1-36 โดยเรียงลำดับคะแนนจากมากไปน้อย

หมายเหตุ กรณีที่นักเรียนที่สอบคัดเลือกคะแนนคนสุดท้ายของจำนวนที่ประกาศรับเท่ากันจะพิจารณาคะแนนรายวิชาที่สอบเรียงลำดับตามเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

 1. ผลคะแนนสอบวิชาวิทยาศาสตร์ เป็นลำดับที่ 1

 2. ผลคะแนนสอบวิชาคณิตศาสตร์ เป็นลำดับที่ 2

 (ทั้งนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัยเป็นผู้พิจารณา)

    2)  เกณฑ์การคัดเลือกนักเรียน ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (เตรียมทหาร)

พิจารณาจาก (1) โดยใช้แบบทดสอบของโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัยวัดความรู้พื้นฐานทางการเรียน 3 วิชาคือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ คิดเป็นคะแนนร้อยละ 70 และ (2) คะแนนสอบปฏิบัติ ร้อยละ 30 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเรียน จะต้องได้คะแนนรวมอยู่ในลำดับที่ 1 – 36 โดยเรียงลำดับคะแนนจากมากไปน้อย

หมายเหตุ กรณีที่นักเรียนที่สอบคัดเลือกคะแนนคนสุดท้ายของจำนวนที่ประกาศรับเท่ากันจะพิจารณาคะแนนรายวิชาที่สอบเรียงลำดับตามเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

 1. ผลคะแนนสอบวิชาคณิตศาสตร์ เป็นลำดับที่ 1

 2. ผลคะแนนสอบวิชาวิทยาศาสตร์ เป็นลำดับที่ 2

 3. ผลคะแนนสอบวิชาภาษาอังกฤษ เป็นลำดับที่ 3

 (ทั้งนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัยเป็นผู้พิจารณา)

 

   3)  เกณฑ์การคัดเลือกนักเรียน ห้องเรียนพิเศษ International Program (IP)

           พิจารณาจากคะแนนสอบสัมภาษณ์ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเรียน จะต้องได้คะแนนรวมอยู่ในลำดับที่ 1-25 โดยเรียงลำดับคะแนนจากมากไปน้อย

(ทั้งนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัยเป็นผู้พิจารณา)

 

หลักฐานการสมัคร

 • ใบแจ้งความจำนงสมัครเข้าเรียน โดยเข้าเว็บไซต์  www.rittiya.ac.th

 • ทะเบียนบ้าน ของนักเรียน บิดา มารดา เจ้าบ้านหรือเจ้าของบ้าน ฉบับจริง

 •  หลักฐานการจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ปพ.1) หรือเทียบเท่า หรือหลักฐานที่แสดงว่ากำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 (ใบรับรองการเป็นนักเรียน) ฉบับจริง

 • รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก แต่งเครื่องแบบนักเรียนโรงเรียนเดิม ขนาด 1 นิ้ว หรือ 1.5 นิ้ว จำนวน 3 รูป

 • หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น การเปลี่ยนชื่อ สกุล ฉบับจริงหรือเอกสารตามที่โรงเรียนกำหนด

 • หนังสือรับรองว่านักเรียนไม่เป็นโรคตาบอดสี (เฉพาะห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เตรียมทหาร)

 • หนังสือรับรองผลการเรียนเฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (5 ภาคเรียน) หรือเอกสารแสดงผลการเรียนเฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษ ฉบับจริง (เฉพาะห้องเรียนพิเศษ International Program)