ประกาศผลการคัดเลือก ม.1 ปีการศึกษา 63 ประเภท ห้องเรียนพิเศษ

ให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกไปรายงานในวันที่ 11 มีนาคม 2563 เวลา 09.00น ณ ศูนย์กีฬา 60 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ผู้ที่ไม่มารายงานตัว ตามวันและเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าเรียนและจะเรียกร้องสิทธิภายหลังมิได้

วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (Gifted)

วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (เตรียมทหาร)

English Program (EP)

 

หมายเหตุ 1) เอกสารในการรายงานตัว บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ

              2) สำหรับนักเรียนที่ติดสอบปลายภาค อนุญาตให้ผู้ปกครองรายงานตัวแทนได้ โดยนำบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบมาใช้งานรานงาน

             3) บัญชีสำรองโรงเรียนจะติดต่อให้มารายงานตัวเมื่อมีจำนวนรับไม่ครบตามจำนวนที่ประกาศรับ

 

แจ้งการเรียกบัญชีสำรอง – ข้อมูล ณ วันที่ 17 มี.ค.  63  –

  • วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (Gifted) ม.1           เรียกถึงลำดับที่ 13

  • วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (เตรียมทหาร) ม.1   เรียกถึงลำดับที่ 2

  • English Program (EP) ม.1                            เรียกถึงลำดับที่ 6

  • วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (Gifted) ม.4          เรียกถึงลำดับที่ 6

  • วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (เตรียมทหาร) ม.4  เรียกถึงลำดับที่ 3