ประกาศผลการคัดเลือก ม.4 ปีการศึกษา 63 ประเภท ห้องเรียนพิเศษ

ให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกไปรายงานในวันที่ 12 มีนาคม 2563 เวลา 09.00น ณ ศูนย์กีฬา 60 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ผู้ที่ไม่มารายงานตัว ตามวันและเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าเรียนและจะเรียกร้องสิทธิภายหลังมิได้

♦ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (Gifted)

♦ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (เตรียมทหาร)

หมายเหตุ 1) เอกสารในการรายงานตัว บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ

              2) สำหรับนักเรียนที่ติดสอบปลายภาค อนุญาตให้ผู้ปกครองรายงานตัวแทนได้ โดยนำบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบมาใช้งานรานงาน

            3) บัญชีสำรองโรงเรียนจะติดต่อให้มารายงานตัวเมื่อมีจำนวนรับไม่ครบตามจำนวนที่ประกาศรับ