เวกเตอร์ในระบบพิกัดฉาก 3 มิติ

เอกสารประกอบการสอนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องเวกเตอร์ในระบบพิกัดฉาก 3 มิติ

Click

ชื่อผู้พัฒนา นางสาวพุทธพร พึ่งเกษมสมบูรณ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
รายวิชา เพิ่มเติมคณิตศาสตร์4 รหัสวิชา ค32204 ระดับชั้น ม.5
ประกอบการจัดการเรียนรู้ เรื่อง เวกเตอร์ในระบบพิกัดฉาก 3 มิติ

1. ที่มาและความสำคัญของการผลิตและการใช้สื่อ/นวัตกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน หมายถึง สิ่งต่างๆที่เป็นเครื่องมือ หรือช่องทางสำหรับทำให้การสอนของครูไปถึงผู้เรียน และทำให้ผู้เรียนเรียนรู้ตามจุดประสงค์ หรือจุดมุ่งหมายที่วางไว้เป็นอย่างดี

2.วัตถุประสงค์ของการผลิตและการใช้สื่อ/นวัตกรรมการเรียนการสอน (โปรดระบุเป็นข้อๆ)
1. เพื่อให้นักเรียนมีความสนใจในบทเรียนอย่างต่อเนื่องตามขั้นตอน
2. เพื่อให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน
3. เพื่อให้นักเรียนกล้าแสดงออกทางความคิด และบทบาทอย่างสมควรและโดยสมเหตุสมผล
4. เพื่อให้นักเรียนเกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และสร้างบรรยากาศที่ดีในการเรียนการสอน

3. วิธีการสร้าง/ขั้นตอนในการผลิตสื่อ/นวัตกรรมการเรียนการสอน
1. ครูผู้สอนศึกษาเนื้อหาเรื่อง เวกเตอร์ในระบบพิกัดฉากสามมิติ จากหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.5 และสื่อเรียนออนไลน์เพิ่มเติม
2. ครูผู้สอนสร้างเอกสารประกอบการสอนตามจุดประสงค์การเรียนรู้ เรื่อง เวกเตอร์ในระบบพิกัดฉากสามมิติ
3. ครูผู้สอนสร้างแบบทดสอบก่อนเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน

4. วิธีการใช้สื่อ/นวัตกรรมการเรียนการสอน (สามารถเขียนเป็นขั้นตอนหรือ Flowchart พร้อมคำอธิบาย)
1. ให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน เรื่อง เวกเตอร์ในระบบพิกัดฉากสามมิติ
2. แจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ เรื่อง เวกเตอร์ในระบบพิกัดฉากสามมิติ และสัดส่วนของการเก็บคะแนนแต่ละจุดประสงค์การเรียนรู้
3. ครูผู้สอนให้นักเรียนทำเอกสารประกอบการสอน โดยยกตัวอย่างประกอบและให้นักเรียนทำแบบฝึกทักษะท้ายจุดประสงค์การเรียนรู้ในแต่ละเรื่อง
4. เมื่อเรียนครบทุกจุดประสงค์การเรียนรู้ในเอกสารประกอบการสอน แล้วนักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน

7. ผลการใช้สื่อ/นวัตกรรมการเรียนการสอน
1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นโดยเปรียบเทียบจากคะแนนสอบ ก่อนเรียน และหลังเรียน
2. นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในบทเรียน และมีเจตคติที่ดีในการเรียน