ตารางเรียนปกติ+Zoom (กพ,มีค)

ตารางเรียนปกติ (มาเรียนที่โรงเรียน) + เรียนจากระบบ Zoom โดยใช้กลุ่มและ Meeting ID เดิม

เริ่มใช้ตาราง วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

(วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 งดการเรียน Online 1 วัน)