รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการแข่งขัน Thailand Green Mech 2020

               นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการแข่งขัน Thailand Green Mech 2020 ในวันที่ 15 ธันวาคม 2563 ในหัวข้อ “การเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน (Problem-based Learningหรือ PBL) 2020” โดยสร้างนวัตกรรมการคัดกรองผู้ติดเชื้อ COVID-19
รายชื่อนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน
1. นายสิทธา มานิตยกุล ม.5/6
2. นายศิริภูมิ กุศลส่ง ม.6/7
3. นายธนาดล ส่องแสง ม.6/3
4. นายพงศกร ลงเกี๋ยง ม.6/3
5. นายกฤตภณ เสาร์สูงยาง ม.5/7
ผู้ฝึกซ้อม
1. นางสาวขวัญชนก รุ่งรอดศักดิ์ชัย
2. นางสาวอัญทิรา วาดี
3. นางสาวนิศากร เลาหเรืองรองกุล