สอบ Pre Ent’66

การทดสอบเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 4 ปีการศึกษา 2566

การพัฒนานักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเป็นระดับการศึกษาที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้สำรวจความถนัด และความสนใจของตนเอง ส่งเสริมการพัฒนาบุคลิกภาพส่วนตน  มีทักษะในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดสร้างสรรค์ และคิดแก้ปัญหา มีทักษะในการดำรงชีวิต มีทักษะการใช้เทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความสมดุลทั้งด้านความรู้ ความคิด ความดีงาม และมีความภูมิใจในความเป็นไทย ตลอดจนใช้เป็นพื้นฐาน ในการประกอบอาชีพ หรือการศึกษาต่อ

การพัฒนานักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเป็นระดับการศึกษาที่มุ่งเน้น การเพิ่มพูนความรู้และทักษะเฉพาะด้าน สนองตอบความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียนแต่ละคน ทั้งด้านวิชาการ และวิชาชีพ มีทักษะ มีทักษะในการใช้วิทยาการและเทคโนโลยี ทักษะกระบวนการคิดขั้นสูง สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพ มุ่งพัฒนาตนและประเทศตามบทบาทของตน สามารถเป็นผู้นำ และผู้ให้บริการชุมชนในด้านต่าง ๆ

โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย จัดการศึกษาโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตอบสนองความสามารถของผู้เรียน โดยเปิดหลักสูตรการเรียนการสอนในหลายหลักสูตร ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์(Gifted)  วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (STEM)  วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-สุขศึกษา (เตรียมทหาร)  English Program และห้องเรียนปกติ ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์(Gifted) International Program (IP) และห้องเรียนปกติ ทั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนที่มีความประสงค์จะเข้าเรียนที่โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ได้ทดสอบศักยภาพของตนเอง โรงเรียนจึงจัดโครงการทดสอบเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 4 ปีการศึกษา 2566

ขั้นตอนการสมัคร

สมัครสอบ

ประเภทการรับสมัคร

กำหนดการสอบ Pre Entrance

 • รับสมัคร online                            วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 – 13 มกราคม 2566
 • ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบ     วันที่ 18 มกราคม 2566
 • การสอบ                                       วันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2566
 • ประกาศผลสอบ                             วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 

วันที่ 21 มกราคม 2566

 • เวลา 07.30-08.00 น. รายงานตัวที่ ศูนย์กีฬาโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย (เฉพาะนักเรียนที่สอบช่วงเช้า)
 • เวลา 08.00-08.30 น. ชี้แจงการสอบ
 • เวลา 08.30-11.30 น. สอบ Pre ห้องเรียนปกติ
 • เวลา 12.30-15.30 น. สอบ Pre ห้องเรียนพิเศษ

การแต่งกาย/อุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบ

 • การแต่งกายชุดนักเรียน
 • บัตรประจำตัวสอบ หรือ บัตรประชาชน
 • ดินสอ 2B
 • ปากกา
 • ยางลบดินสอ

ตารางสอบ Pre Entrance

รายวิชาที่ใช้สอบ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

โทร 02-0349755 ต่อ 124 หรือ line id : @rittiya

สถิติการสมัคร

ลำดับประเภทจำนวน
1ม.1 ห้องเรียนปกติ263
2ม.1 ห้องเรียนพิเศษ Gifted57
3ม.1 ห้องเรียนพิเศษ (เตรียมทหาร33
4ม.1 ห้องเรียนพิเศษ STEM16
5ม.1 ห้องเรียนพิเศษ EP25
6ม.1 ห้องเรียนปกติ และ ห้องเรียนพิเศษ Gifted116
7ม.1 ห้องเรียนปกติ และ ห้องเรียนพิเศษ เตรียมทหาร44
8ม.1 ห้องเรียนปกติ และ ห้องเรียนพิเศษ STEM38
9ม.1 ห้องเรียนปกติ และ ห้องเรียนพิเศษ EP33
10ม.4 ห้องเรียนพิเศษ Gifted45
670

ข้อมูล ณ วันที่ 5 ม.ค. 66