ตารางสอบปลายภาค 2/65

ด้วยโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัยได้กำหนดการสอบวัดผลปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ระหว่างวันที่ 13 – 20 กุมภาพันธ์ 2566 และสอบแก้ตัวครั้งที่ 1 – 2 จึงขอแจ้งรายละเอียดดังนี้

  1. การสอบของแต่ละระดับชั้น จัดสอบดังนี้
    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 สอบวันที่ 13 , 15 และ 17 กุมภาพันธ์ 2566
    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 สอบวันที่ 14 , 16 และ 20 กุมภาพันธ์ 2566
  2. ในวันที่ไม่มีการสอบนักเรียนไม่ต้องมาโรงเรียนให้นักเรียนทบทวนบทเรียนเพื่อเตรียมสอบ
  3. นักเรียนแต่งกายเข้าสอบด้วยชุดเครื่องแบบนักเรียนตามระเบียบของโรงเรียน (ไม่อนุญาตให้แต่งกายด้วยชุดพละ ชุดคณะสี และชุดไปรเวท)
  4. ขอความร่วมมือผู้ปกครองกำกับดูแลนักเรียนให้มาสอบและเข้าสอบตามเวลาที่กำหนด และโรงเรียนไม่อนุญาตให้เข้าสอบกรณีที่นักเรียนมาสอบสายเกิน 15 นาที
  5. นักเรียนที่ไม่สามารถมาสอบได้ ให้ผู้ปกครองยื่นคำร้องขอผ่อนผันการสอบที่กลุ่มบริหารวิชาการ

ตารางสอบ –click

ห้องสอบ ม.ต้น –click

ห้องสอบ ม.ปลาย –click