รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/ตารางสอบ เข้าเรียน ม.1,4 ห้องเรียนพิเศษ ปี 66

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ (ห้องเรียนพิเศษ)

*รายงานตัว เวลา 07.45 น. ณ ศูนย์กีฬา 60 ปี*
การเข้าห้องสอบ จะมีกรรมการพานักเรียนไปที่ห้องสอบ

ม.1 ห้องเรียนพิเศษ

  • วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (Gifted) –Click
  • วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (STEM) –Click
  • วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (เตรียมทหาร) –Click
  • English Program (EP) –Click

ม.4 ห้องเรียนพิเศษ

  • วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (Gifted) –Click
  • International Program (IP) –Click

ตารางสอบ/แนวปฏิบัติ

  • ม.1 ห้องเรียนพิเศษ –Click
  • ม.4 ห้องเรียนพิเศษ –Click

ผังอาคารสอบ

บัตรสอบ