กิจกรรมวันเอดส์โลก ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา จัดกิจกรรมวันเอดส์โลก ประจำปีการศึกษา 2566 ในกิจกรรมมีการมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในแต่ละระดับชั้น ได้แก่ การแข่งขันออกแบบที่คั่นหนังสือรณรงค์วันเอดส์โลก การวาดภาพวันเอดส์โลก , การตอบปัญหาวันเอดส์โลก , การแต่งคำขวัญวันเอดส์โลก , การจัดบอร์ดให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ และการออกแUU Infographic วันเอดส์โลก นอกจากนั้น ยังมีการแสดงจากนักเรียนชุมนุม Cover Dance ระดับชั้นมัยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายอีกด้วย บรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย