พันธกิจ

  • พันธกิจ

1. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตย
2. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีค่านิยมที่ดีตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ
3. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นมีทักษะในการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้ศาสตร์พระราชา
4. พัฒนาผู้เรียนให้รู้เท่าทันอดีตและก้าวข้ามความเกลียดชังที่เกิดจากอคติ รวมไปถึงเรียนรู้เท่าทัน การเปลี่ยนแปลงของโลก
5. พัฒนาผู้เรียนให้มีปฏิสัมพันธ์ที่ดี ระหว่างมนุษย์กับสภาพแวดล้อมทางกายภาพ