เป้าประสงค์

  • เป้าประสงค์

1. ผู้เรียนเป็นคนดี มีค่านิยมที่ดีงามตามศาสนาที่ตนนับถือ
2. ผู้เรียนเป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
3. ผู้เรียนมีทักษะชีวิต สามารถบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้ศาสตร์พระราชา
4. ผู้เรียนเข้าใจบทเรียนทางประวัติศาสตร์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันของประเทศไทย รวมถึงเข้าใจพัฒนาการของมวลมนุษยชาติตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันได้
5. ผู้เรียนมีทักษะในการอยู่ร่วมกันกับสภาพแวดล้อมทางกยภาพที่เปลี่ยนแปลง และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ภายใต้ศาสตร์พระราชา