พันธกิจ (Mission)

  • ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การแก้ปัญหา น้อมนำศาสตร์พระราชาเพื่อพัฒนาการดำรงชีวิต

  • ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสู่มาตรฐานสากล ในสาขาวิชาเคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ และวิทยาศาสตร์โลกเพื่อเข้ารับการแข่งขันทั้งในสังคมไทยและสากลโลก

  • ส่งเสริมและพัฒนาการสร้างองค์ความรู้โดยใช้แหล่งการเรียนรู้ใหม่ และพัฒนาแหล่งการเรียนรู้เดิมในโรงเรียนอย่างเพียงพอและหลากหลาย ให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเลือกในการพัฒนาความรู้ และศักยภาพที่เหมาะสม

  • ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้รู้คุณค่าการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงาน

  • ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์เหมาะสมกับสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และรู้คุณค่าของภูมิปัญญาไทย