พันธกิจ (Mission)

  • พัฒนาผู้เรียนด้วยทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้มีความรู้คู่คุณธรรม

  • ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21