แจ้งความจำนงต่อ ม.4 ปี 63 ห้องเรียนปกติ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  


1.คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า

 • เป็นโสด

 • มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

2. แผนการเรียนและจำนวนนักเรียนที่ประกาศรับ

 • วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ จำนวน 12 คน

 • คณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ จำนวน 20 คน

 • ภาษาอังกฤษ-ภาษาอังกฤษ จำนวน   3 คน

 • ภาษาไทย-สังคมศึกษา จำนวน   5 คน

 • ภาษาอังกฤษ-ภาษาฝรั่งเศส-ภาษาญี่ปุ่น จำนวน   3 คน

 • ภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน จำนวน 1 คน

 • ธุรกิจและเทคโนโลยี จำนวน 8 คน

 

3. หลักฐานการสมัคร

 • แจ้งความจำนงสมัครเข้าเรียน โดยเข้าเว็บไซต์  www.rittiya.ac.th

 • หลักฐานการจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ปพ.1) หรือเทียบเท่า

หมายเหตุ 1. หลักฐานการสมัคร ข้อ 1) ให้แจ้งในเว็บไซต์  www.rittiya.ac.th

               2. หลักฐานการสมัคร ข้อ 2) ให้แนบไฟล์เอกสารในเว็บไซต์  www.rittiya.ac.th

  

4. เกณฑ์การคัดเลือกนักเรียน ประเภทสอบคัดเลือก

          พิจารณาจาก (1) โดยใช้แบบทดสอบของโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัยวัดความรู้พื้นฐานทางการเรียน 5 วิชาคือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ คิดเป็นคะแนนร้อยละ 70 และ (2) คะแนน O-NET 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คิดเป็นคะแนนร้อยละ 30

(ทั้งนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัยเป็นผู้พิจารณา)

 

5.ขั้นตอนการสมัคร

          5.1 สมัครโดยใช้ระบบ Online

 • แจ้งความจำนงในเว็บไซต์ www.rittiya.ac.th พร้อมแนบเอกสาร ปพ.1 (ด้านหน้าและด้านหลัง)

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวันที่ 22 พฤษภาคม 2563

          5.2 สมัครโดยใช้การจัดส่งเอกสาร

 • แจ้งความจำนงในเว็บไซต์ www.rittiya.ac.th

 • ยื่นใบสมัครพร้อมแนบเอกสาร (ปพ.1) ที่กล่องรับเอกสารของโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย หรือส่งไปรษณีย์ (171/3151 แขวงคลองถนน  เขตสายไหม  กทม. 10220)

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวันที่ 22 พฤษภาคม 2563

6. ประเภทการสมัคร

 • น้กเรียน ม.3 โรงเรียนฤทธิยะวรรณ ที่ต้องการเปลี่ยนแผนการเรียน

 • นักเรียน ม.3 โรงเรียนทั่วไป

 

6.ตารางสอบ