ประกาศผลการคัดเลือก ม.4 ห้องเรียนปกติ ปี 63

การคัดเลือก

  • รายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือก >> Click <<

  • คะแนนสอบ >> Click <<

    สำหรับนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกให้รายงานตัวผ่าน QR Code ด้านล่าง โดยส่งข้อมูล ดังนี้ 1)แผนการเรียน 2) รหัสประจำตัวสอบ -) ชื่อ-นามสกุล 4) รูปนักเรียน

    การบันทึกการมอบตัวและพิมพ์ใบมอบลงในกระดาษสีฟ้า โรงเรียนจะแจ้งให้ทราบภายหลัง (ในวันมอบตัวให้นักเรียนนำบัตรประชาชนเพื่อยืนยันข้อมูล)

    วันที่ 12 มิ.ย. 63 ประกาศผลการจัดห้องเรียน

    วันที่ 14 มิ.ย. 63 มอบตัวนักเรียน

สำหรับรายงานตัว