การเลือกตั้งประธานสภาคณะสี และคณะกรรมการสภาคณะสี ปี 67

วันที่ 26 ธันวาคม 2566 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย จัดการเลือกตั้งประธานสภาคณะสี และคณะกรรมการสภาคณะสี ปีการศึกษา 2567 เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนสำหรับปฏิบัติหน้าที่ ในปีการศึกษาต่อไป อีกทั้งยังเป็นการปลูกฝังความเป็นพลเมืองดีตามระบอบประชาธิปไตยให้แก่นักเรียน โดยการดำเนินการในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเป็นอย่างดี บรรยากาศเป็นไปอย่างราบรื่น